KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 831/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน เพื่อการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการในหน่วยงาน ของนางกมลชนก กาวิล ตำแหน่งเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :เพื่อให้มีการประเมิน เพื่อการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการในหน่วยงานคณะพยาบาลศาสตร์ ตำแหน่งเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว คณะฯ จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมิน เพื่อการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการในหน่วยงานของ นางกมลชนก กาวิล ตำแหน่งเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์

รายนาม :
นันทพร
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
3 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
6 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  เลขานุการ
 


หน้าที่ :1.ประเมินการพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพด้านการบริหารงานของตำแหน่งเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ ตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามที่แนบท้ายประกาศดังกล่าวข้างต้น 2. สรุปเป็นความคิดเห็น เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก 3. หากพิจารณาเห็นว่าควรจะส่งเสริมเพื่อเพิ่มการพัฒนาศักยภาพในด้านใดด้านหนึ่ง ให้คณะกรรมการประเมินฯ รายงานให้คณบดี และแจ้งผลการประเมินให้ผู้ถูกประเมินทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา โดยให้มีการประเมินทุกปี และให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันครบรอบปีของการดำรงตำแหน่ง

สั่ง ณ วันที่ : 31 พฤษภาคม 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th