KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 829/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสวัสดิการบ้านพักวัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 168/2559 ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 เรื่อง ขอยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสวัสดิการบ้านพัก โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2559 นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการดังกล่าวได้ครบวาระการดำเนินงานแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการจัดสวัสดิการบ้านพัก” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการจัดสวัสดิการบ้านพัก
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
6 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  กรรมการ
9 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
10 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
11 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและเลขานุการ
12 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. วางแผนการดำเนินการด้านสวัสดิการบ้านพัก หอพัก แก่คณาจารย์และบุคลากร
2. ดำเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการบ้านพัก หอพัก ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์
3. พิจารณาจัดสรรห้องพักและบ้านพักที่ว่างให้แก่คณาจารย์และบุคลากรให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และคณะพยาบาลศาสตร์
4. ติดตาม กำกับดูแล ประเมินผลและเสนอแนะเกี่ยวกับการบำรุงรักษา การดูแลด้านระบบกายภาพ บ้านพัก หอพัก อย่างต่อเนื่อง
5. ดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 31 พฤษภาคม 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th