KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 789/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการพัฒนาระบบกายภาพวัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 0558/2559 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการพัฒนาระบบกายภาพ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2559 นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการดังกล่าวได้ครบวาระการดำเนินงานแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการพัฒนาระบบกายภาพ” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการพัฒนาระบบกายภาพ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  รองประธานกรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
5 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.อมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.อมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
13 .  อาจารย์ วชิระ สุริยะวงค์  กรรมการ
14 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
15 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
16 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
17 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
18 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
19 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
20 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
21 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการ
22 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
23 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
24 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและเลขานุการ
25 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
26 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. กำหนดนโยบายและวางแผนการบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและการพัฒนาระบบกายภาพ ให้สอดคล้องตามนโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการพัฒนาระบบกายภาพ
3. ดำเนินงานจัดโครงการ/ กิจกรรม ที่เป็นการสร้างความตระหนัก ส่งเสริม สนับสนุนและดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นล้านนาและศาสนา ตลอดจนระบบกายภาพที่เน้น Green and Clean
4. ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปรายงานโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการพัฒนาระบบกายภาพ
5. พัฒนาและปรับปรุงแผนการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการพัฒนาระบบกายภาพ
6. ส่งเสริม สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรในการดำเนินกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการพัฒนาระบบกายภาพ ที่เป็นการประสานความร่วมมือร่วมใจของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและ ศิษย์เก่าของคณะฯ

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 22 พฤษภาคม 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th