KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 841/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การระงับอัคคีภัยและการซ้อมอพยพจากอัคคีภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและระบบกายภาพร่วมกับคณะกรรมการที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การระงับอัคคีภัยและการซ้อมอพยพจากอัคคีภัยแผ่นดินไหว และภัยพิบัติต่าง ๆ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 สำหรับอาจารย์และบุคลากร ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส้รางความตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจในอันตรายจากอัคคีภัย แผ่นดินไหวและภัยพิบัติต่าง ๆ และเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการฝึกซ้อมตามแผนการอพยพจากอัคคีภัย แผ่นดินไหวและภัยพิบัติต่าง ๆ
เพื่อให้การดำเนินงานจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การระงับอัคคีภัยและการซ้อมอพยพจากอัคคีภัยและภัยพิบัติต่าง ๆ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับและพิธีกร
1 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียน เอกสารและการประเมินผล
1 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
2 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
3 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
2 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
3 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
4 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสวัสดิการและอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
2 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
3 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
4 .  นางสาวนิภาพร แต้มมาก  กรรมการ
5 .  นางสาวศุภลักษณ์ พวงมาลัย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเลขานุการ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
3 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 1 มิถุนายน 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th