KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 657/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ : ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนโยบายในการอนุรักษ์พลังงานในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อกำกับควบคุมการใช้พลังงานของทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพ มีการจัดการการใช้พลังงานให้เป็นระบบ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2551 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ก่อให้เกิดความยั่งยืน สอดคล้องตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานคณะทำงาน
3 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  รองประธานคณะทำงาน
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  คณะทำงาน
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  คณะทำงาน
6 .  นางกมลชนก กาวิล  คณะทำงาน
7 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  คณะทำงาน
8 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  คณะทำงาน
9 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  คณะทำงาน
10 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  คณะทำงาน
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  คณะทำงาน
12 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  คณะทำงาน
13 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  คณะทำงาน
14 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  คณะทำงานและเลขานุการ
15 .  นายคณิน สุพรศิลป์  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการชุดนี้ ทำหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการ จัดการพลังงาน ของคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้

1. ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการอบรมหรือกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสมกับบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน
3. ควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัย-เชียงใหม่ โดยกำหนดให้มีการดำเนินการ ดังนี้
3.1 รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานที่ผ่านมา
3.2 ตรวจสอบสถานภาพการใช้พลังงานในปัจจุบันของคณะพยาบาลศาสตร์
3.3 ตรวจสอบผลการดำเนินงานและการจัดการพลังงานของคณะพยาบาลศาสตร์ จากรายงานผลการดำเนินงานที่จัดทำขึ้น
4. รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับมหาวิทยาลัยฯ คณะฯ และบุคลากรในคณะพยาบาลศาสตร์ทราบโดยทั่วกัน
5. ทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานของคณะฯ อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย และวิธีการจัดการพลังงานให้กับผู้บริหารรับทราบ
6. ดำเนินการด้านอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 26 เมษายน 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th