KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 219/2561
เรื่อง แต่งตั้งให้บุคคลเป็นเจ้าหน้าที่วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 1807/2560 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ข้อ 4 ในกรณีที่ผู้รับมอบอำนาจตามข้อ 2 จะมอบหมายหรือแต่งตั้งให้ผู้ปฏิบัติงานผู้ใดมีหน้าที่อย่างใดๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ เช่น การมอบหมายหรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ จะต้องทำ เป็นหนังสือ นั้น
ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ของ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และ 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงมอบหมายให้บุคคล ดังมีรายนามต่อไปนี้ เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

รายนาม :
1 .  นางกมลชนก กาวิล  เจ้าหน้าที่
2 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  เจ้าหน้าที่
3 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  เจ้าหน้าที่
4 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  เจ้าหน้าที่
5 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  เจ้าหน้าที่
6 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  เจ้าหน้าที่
7 .  นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร  เจ้าหน้าที่
8 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  เจ้าหน้าที่
9 .  นายประสิทธิ์ เมืองมูล  เจ้าหน้าที่
10 .  นายมนัส สิทธิเสนา  เจ้าหน้าที่
11 .  นางประไพ อินตา  เจ้าหน้าที่
12 .  นางรัชนี ทีปกากร  เจ้าหน้าที่
13 .  นางสาวชลลดา กองสุข  เจ้าหน้าที่
14 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  เจ้าหน้าที่
15 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  เจ้าหน้าที่
16 .  นางวินีรัตน์ สมโน  เจ้าหน้าที่
17 .  นางสาววรรณพร นามคำ  เจ้าหน้าที่
18 .  นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ  เจ้าหน้าที่
19 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  เจ้าหน้าที่
20 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  เจ้าหน้าที่
21 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  เจ้าหน้าที่
22 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  เจ้าหน้าที่
23 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  เจ้าหน้าที่
24 .  นางนงนุช ไชยยศ  เจ้าหน้าที่
25 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  เจ้าหน้าที่
26 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  เจ้าหน้าที่
27 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  เจ้าหน้าที่
28 .  นางปุณณภา วิริยะ  เจ้าหน้าที่
29 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  เจ้าหน้าที่
30 .  นางสาวกานต์ แสนเสมอ  เจ้าหน้าที่
31 .  นางสาวปวีณา ทองดี  เจ้าหน้าที่
32 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  เจ้าหน้าที่
33 .  นายอภิชน สมมิตร  เจ้าหน้าที่
34 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  เจ้าหน้าที่
35 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  เจ้าหน้าที่
36 .  นางวรากร กันทะโย  เจ้าหน้าที่
37 .  นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี  เจ้าหน้าที่
38 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  เจ้าหน้าที่
39 .  นางสาวนลินรัตน์ ตั้งสมบูรณ์กิตติ  เจ้าหน้าที่
40 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  เจ้าหน้าที่
41 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  เจ้าหน้าที่
42 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  เจ้าหน้าที่
43 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  เจ้าหน้าที่
44 .  นายเฉลิมพล เชียงหลง  เจ้าหน้าที่
45 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  เจ้าหน้าที่
46 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  เจ้าหน้าที่
47 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โปธิบาล  เจ้าหน้าที่
48 .  นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ  เจ้าหน้าที่
49 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  เจ้าหน้าที่
50 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  เจ้าหน้าที่
51 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวี เบาทรวง  เจ้าหน้าที่
52 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  เจ้าหน้าที่
53 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  เจ้าหน้าที่
54 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  เจ้าหน้าที่
55 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  เจ้าหน้าที่
56 .  ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  เจ้าหน้าที่
57 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  เจ้าหน้าที่
58 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  เจ้าหน้าที่
59 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  เจ้าหน้าที่
60 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  เจ้าหน้าที่
61 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  เจ้าหน้าที่
62 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน วุทธานนท์  เจ้าหน้าที่
63 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  เจ้าหน้าที่
64 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต  เจ้าหน้าที่
65 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  เจ้าหน้าที่
66 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  เจ้าหน้าที่
67 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  เจ้าหน้าที่
68 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  เจ้าหน้าที่
69 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  เจ้าหน้าที่
70 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  เจ้าหน้าที่
71 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  เจ้าหน้าที่
72 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  เจ้าหน้าที่
73 .  นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ  เจ้าหน้าที่
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th