KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 121/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์รวบยอด สำหรับโครงการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2560วัตถุประสงค์ : ด้วยฝ่ายวิชาการ จะดำเนินการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์รวบยอด สำหรับโครงการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 นั้น
เพื่อให้การดำเนินการออกข้อสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์รวบยอด สำหรับโครงการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2560”

รายนาม :
1. คณะกรรมการดำเนินการ
1 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
5 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
6 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  ผู้ช่วยเลขานุการ
7 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการและเลขานุการ
 
2. อนุกรรมการฝ่ายออกข้อสอบ
1 .  ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  อนุกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  อนุกรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  อนุกรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  อนุกรรมการ
5 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  อนุกรรมการ
6 .  ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง  อนุกรรมการ
7 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  อนุกรรมการ
8 .  รศ. ดร.จันทรรัตน์ เจริญสันติ  อนุกรรมการ
9 .  อ.ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  อนุกรรมการ
10 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  อนุกรรมการ
11 .  ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  อนุกรรมการ
12 .  รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง  อนุกรรมการ
13 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  อนุกรรมการ
14 .  ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  อนุกรรมการ
15 .  ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  อนุกรรมการ
16 .  ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ  อนุกรรมการ
17 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงฐิติมา สุขเลิศตระกูล  อนุกรรมการ
18 .  ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  อนุกรรมการ
19 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  อนุกรรมการ
20 .  อ.ดวงเดือน บุดดา  อนุกรรมการ
21 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  อนุกรรมการ
22 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  อนุกรรมการ
23 .  ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  อนุกรรมการ
24 .  ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ  อนุกรรมการ
25 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  อนุกรรมการ
26 .  ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  อนุกรรมการ
27 .  รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์  อนุกรรมการ
28 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  อนุกรรมการ
29 .  ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม  อนุกรรมการ
30 .  ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  อนุกรรมการ
31 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  อนุกรรมการ
32 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  อนุกรรมการ
33 .  ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี  อนุกรรมการ
34 .  รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  อนุกรรมการ
35 .  รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  อนุกรรมการ
36 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  อนุกรรมการ
37 .  รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์  อนุกรรมการ
38 .  ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ  อนุกรรมการ
39 .  รศ. ดร.ยุพิน เพียรมงคล  อนุกรรมการ
40 .  อ.รังสิมา โตสงวน  อนุกรรมการ
41 .  ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์  อนุกรรมการ
42 .  อ.ดร.รุจาธร อินทรตุล  อนุกรรมการ
43 .  รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู  อนุกรรมการ
44 .  ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  อนุกรรมการ
45 .  ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  อนุกรรมการ
46 .  ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  อนุกรรมการ
47 .  ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  อนุกรรมการ
48 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  อนุกรรมการ
49 .  ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  อนุกรรมการ
50 .  ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า  อนุกรรมการ
51 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  อนุกรรมการ
52 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  อนุกรรมการ
53 .  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  อนุกรรมการ
54 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  อนุกรรมการ
55 .  ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  อนุกรรมการ
56 .  รศ.สุธิศา ล่ามช้าง  อนุกรรมการ
57 .  ผศ.สุวิท อินทอง  อนุกรรมการ
58 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  อนุกรรมการ
59 .  ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  อนุกรรมการ
60 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  อนุกรรมการ
61 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  อนุกรรมการ
62 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  อนุกรรมการ
63 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  อนุกรรมการ
 
3. อนุกรรมการฝ่ายพิจารณาข้อสอบและตรวจความถูกต้องของข้อสอบ
1 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  อนุกรรมการ
3 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  อนุกรรมการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 25 มกราคม 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th