KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 120/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ “บ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปี 2561วัตถุประสงค์ : ด้วย คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ ได้จัดโครงการ “บ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณ ต่อผู้ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2560 พบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ได้รับรางวัลดีเด่น ผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ และบุคลากรในคณะพยาบาลศาสตร์ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่นฯ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่อาจารย์และบุคลากรในการประพฤติปฏิบัติ แห่งคุณค่าของความรู้ ความสามารถและคุณแห่งความดีที่ผู้ได้รับรางวัลได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการโครงการ “บ้านสีแสด ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปี 2561 ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
5 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
7 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
11 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  กรรมการ
13 .  อาจารย์ ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
15 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  กรรมการ
16 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  กรรมการ
17 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
18 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
19 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
20 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
21 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
22 .  นางสาวชลลดา กองสุข  กรรมการ
23 .  นางสาววรรณพร นามคำ  กรรมการ
24 .  นางวินีรัตน์ สมโน  กรรมการ
25 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
26 .  นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ  กรรมการ
27 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
28 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
29 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
2 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
3 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
2 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
2 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
3 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
4 .  นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี  กรรมการ
5 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
6 .  นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนมอบของที่ระลึก
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
2 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
3 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
4 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  กรรมการ
5 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
6 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
7 .  นางสาวกานต์ แสนเสมอ  กรรมการ
8 .  นางสาวปวีณา ทองดี  กรรมการ
9 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
10 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
11 .  นางสาวศิริวดี อรุณจินดาตระกูล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหาร เครื่องดื่ม และของรางวัล
1 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
2 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
3 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
4 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
5 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
6 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
7 .  นางมาริสา คุปตารักษ์  กรรมการ
8 .  นายเฉลิมพล เชียงหลง  กรรมการ
9 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
10 .  นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ  กรรมการ
11 .  นางสาวนิภาพร แต้มมาก  กรรมการ
12 .  นางสาวศุภลักษณ์ พวงมาลัย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
3 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
4 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
5 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
6 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
7 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
8 .  นายวิฑูรย์ ศรีวิลัย  กรรมการ
9 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
4 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
 
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการและเลขานุการ
2 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและเลขานุการ
3 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 25 มกราคม 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th