KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 115/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 0167/2559 ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงให้ยกเลิกคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 0167/2559 ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
4 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
5 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
6 .  นายวัชรา เชิดลำ  กรรมการ
7 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
8 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
9 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการและเลขานุการ
10 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :โดยมีหน้าที่ดังนี้
1. ควบคุมดูแลให้มีการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2555
2. เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของคณะพยาบาลศาสตร์ ต่อคณบดีเพื่อพิจารณาสั่งการ
3. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการป้องกันมิให้บุคคลภายนอกมาประกอบอาชญากรรมภายในคณะพยาบาลศาสตร์และมหาวิทยาลัยต่อคณบดีเพื่อพิจารณาสั่งการ
4. ให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 25 มกราคม 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th