KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 050/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561วัตถุประสงค์ : ด้วย กลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์จะจัดฉลองงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ให้แก่ห้องตรวจพิเศษเด็ก 1 (OPD 27) เด็กป่วยในหอผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และหน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ ในวันที่ 12 มกราคม 2561 นั้น เพื่อให้การดำเนินงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
 
เลขานุการฯ และเหรัญญิก
1 .  อาจารย์ นันทรัตน์ มาตยาบุญ  เลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายหารายได้ (หาของขวัญเพิ่มเติม และแสวงหาทุนสมทบ)
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  กรรมการ
7 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินภายหลังจัดกิจกรรม (จัดทำใบประเมิน และสรุปผลการประเมินในการทำกิจกรรม)
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.อมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายกิจกรรมที่หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก (วางแผนและจัดงานร่วมกับบุคลากรหน่วยสาธิตฯ)
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
2 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายกิจกรรมที่หน้าลิฟต์ตึกสุจิณโณ (วางแผนและจัดงานร่วมกับงานการพยาบาลกุมารฯ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่)
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการ
3 .  อาจารย์ กาญจณีย์ สุมัชยา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายกิจกรรมที่ห้องตรวจผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (วางแผนและจัดงานร่วมกับบุคลากรฯ)
1 .  อาจารย์ จันท์พิมพ์ สารากร  กรรมการ
2 .  อาจารย์ นันทรัตน์ มาตยาบุญ  กรรมการ
3 .  นางสาววิภารัตน์ อินตา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
2 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประสานงานเรื่องของขวัญ อาหารว่าง หน่วยยานพาหนะ สถานที่ และอุปกรณ์ (จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ ของขวัญ และอาหารว่าง)
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
2 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
3 .  นางธันวรัตน์ สร้อยนาค  กรรมการ
4 .  นางวาสนา อ่ำแก้ว  กรรมการ
5 .  นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว  กรรมการ
6 .  นางสาวนงลักษณ์ เวชการ  กรรมการ
7 .  นางยุพิน ตามูล  กรรมการ
8 .  นางเสาวณีย์ ชาติรักษา  กรรมการ
9 .  นางอนุรักษ์ นามวงค์  กรรมการ
10 .  นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม  กรรมการ
11 .  นางสาวสังวาลย์ บุญมา  กรรมการ
12 .  นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์  กรรมการ
13 .  นางจันทร์ฉาย ธงงาม  กรรมการ
14 .  นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม  กรรมการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 12 มกราคม 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th