KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1271/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการพิธีทำบุญสืบชะตาวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ครอบรอบ 46 ปี (การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2561วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มีกำหนดจัดโครงการพิธีทำบุญสืบชะตาวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี นับเป็นปีที่ 58 ของการศึกษาพยาบาล มช. และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคุณูปการและสิริมงคลแก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ตลอดจนผู้มาร่วมงาน รวมทั้งอาจารย์และบุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุราชการ/อายุงานของคณะฯ ได้มีโอกาสร่วมทำบุญและพบปะสังสรรค์ระหว่างกัน ในการนี้ยังได้กำหนดจัดพิธีทำบุญสืบชะตาและทอดผ้าป่าสามัคคีของคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนเพื่อพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ และเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการพิธีทำบุญสืบชะตา วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี (การศึกษาพยาบาล ปีที่ 58) และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2561” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  รองประธานกรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  รองประธานกรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการและเลขานุการ
5 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
7 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
9 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
13 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
14 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
15 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
16 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
17 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
18 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
19 .  อาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล  กรรมการ
20 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
21 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
22 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
23 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
24 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
25 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
26 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
27 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
28 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
29 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
30 .  นางสาวศิริวดี อรุณจินดาตระกูล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการด้านพิธีสืบชะตาและพิธีทางศาสนา
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
2 .  นายประยูร หล้ามูล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการด้านจัดเตรียมองค์ผ้าป่า
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
4 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
5 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการด้านการมอบโล่รางวัล
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  กรรมการ
3 .  นางสาวกตัญชลี แสงรัก  กรรมการ
4 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
2 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.อมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
5 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
6 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
7 .  นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายรับบริจาคเงินทำบุญงานสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์
1 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
2 .  นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์  กรรมการ
3 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
4 .  นางโชษิตานันท์ รสาวิรุณนาครังษี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายรับบริจาคเงินทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
2 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
3 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
2 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
3 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
4 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
5 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
6 .  นายเฉลิมพล เชียงหลง  กรรมการ
7 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
8 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
9 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
10 .  นางสาวชลลดา กองสุข  กรรมการ
11 .  นางวินีรัตน์ สมโน  กรรมการ
12 .  นางสาววรรณพร นามคำ  กรรมการ
13 .  นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ  กรรมการ
14 .  นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ  กรรมการ
15 .  นางสาวพัชรี อยู่แย้ม  กรรมการ
16 .  นางดรุณี กุณฑลบุตร  กรรมการ
17 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
18 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
19 .  นางสาวนิภาพร แต้มมาก  กรรมการ
20 .  นางสาวศุภลักษณ์ พวงมาลัย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นายสุรพล โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
3 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
4 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
5 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
6 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
7 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
8 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการ
9 .  นายวิฑูรย์ ศรีวิลัย  กรรมการ
10 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
11 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
12 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
13 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  กรรมการ
14 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
15 .  นายธวัชชัย ทองคำ  กรรมการ
16 .  นายพชร กันทะโย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
4 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
5 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
6 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผลและของที่ระลึก
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
3 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
4 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
5 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
6 .  นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี  กรรมการ
7 .  นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ  กรรมการ
8 .  นางสาวธัญชนก ศรีเดชะกุล  กรรมการ
9 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
 


หน้าที่ :กรรมการฝ่ายเลขานุการ
1. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ ขออนุมัติโครงการฯ ยืมเงินทดรองจ่าย และสรุปค่าใช้จ่าย
2. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ
3. จัดทำหนังสือเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะฯ อาจารย์และบุคลากรอาวุโส และแขกผู้มีเกียรติ
4. จัดทำหนังสือนิมนต์พระสงฆ์ (วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร) พิธีทางการสงฆ์ (พิธีเจริญพุทธมนต์ พิธีขอขมาครัวทาน) พิธีสืบชะตาและทอดผ้าป่าสามัคคี
5. จัดเตรียมเครื่องไทยธรรม 9 ชุด ปู่อาจารย์ 1 ชุด / เจ้าพิธี 1 ชุด รวม 11 ชุด
6. จัดเตรียมต้นเงินและต้นผ้าป่าสามัคคี
7. การจัดเตรียมดอกไม้ตกแต่งเวที บริเวณหน้าห้องประชุม และกรวยดอกไม้ถวายพระสงฆ์
8. จัดเตรียมเครื่องไหว้ศาลพระภูมิ ดอกไม้ ขนม ผลไม้ ธูป เทียน น้ำดื่ม
9. ประสานงานรายละเอียดการจัดโครงการฯ กับคณะกรรมการทุกฝ่าย
10. ติดต่อประสานงานการตอบรับเข้าร่วมงานฯ ของอาจารย์และบุคลากรอาวุโส
11. ประสานงานในการจัดที่จอดรถสำหรับอาจารย์และบุคลากรอาวุโส
12. ประสานงานกับฝ่ายยานพาหนะรับ-ส่ง พระสงฆ์ และอาจารย์/บุคลากรอาวุโส

กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1. ต้อนรับดูแลผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี/ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก อาจารย์และบุคลากรอาวุโส และแขกผู้มีเกียรติ โดยจะรอรับหน้าลิฟท์ชั้น 1 อาคาร 4 และนำไปยังที่นั่งในห้องประชุม
2. ต้อนรับและดูแลอาจารย์อาวุโส ตั้งแต่ลงจากรถและพานั่งที่ รวมถึงการดูแลด้านการรับประทานอาหารว่างและอาหารกลางวันและส่งกลับ
3. จัดหาวีลแชร์สำหรับอาจารย์และบุคลากรอาวุโส จำนวน 2 ตัว
4. รับมอบกระเช้าดอกไม้จากหน่วยงานที่มาแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกของคณะฯ ให้หน่วยงาน

กรรมการฝ่ายพิธีการด้านพิธีสืบชะตาและพิธีทางศาสนา
ดำเนินการตามพิธีสืบชะตาและพิธีทางศาสนา

กรรมการฝ่ายพิธีการด้านจัดเตรียมองค์ผ้าป่า
ดำเนินการจัดเตรียมองค์ผ้าป่าและต้นเงิน

กรรมการฝ่ายพิธีการด้านการมอบโล่รางวัล
1. จัดเตรียมโล่รางวัลฯ เกียรติบัตร และบุคลากรผู้ส่งมอบรางวัลอาจารย์และบุคลากรดีเด่น รางวัลอาจารย์และบุคลากรผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และโล่รางวัล 30 ปี
2. จัดเตรียมที่นั่งสำหรับผู้รับรางวัลอาจารย์และบุคลากรดีเด่น รางวัลอาจารย์และบุคลากร ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และโล่รางวัล 30 ปี

กรรมการฝ่ายพิธีกร
1. ดำเนินรายการตามกำหนดการให้เรียบร้อยตามความเหมาะสม
2. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1. ประชาสัมพันธ์งานทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
2. จัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์งานติดบอร์ดทุกอาคารในคณะฯ และในลิฟท์
3. ประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ ให้บุคลากรรับทราบเสียงตามสาย
4. จัดทำหนังสือเชิญสื่อมวลชนในการเข้าร่วมงานและขอทำข่าวงานของคณะฯ
5. การจัดบอร์ดอาจารย์และบุคลากรดีเด่น รางวัลอาจารย์และบุคลากรผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบอร์ดโล่รางวัล 30 ปี
6. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. ประสานงานการออกแบบป้ายงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรรมการฝ่ายรับบริจาคเงินทำบุญงานสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์
1. จัดเตรียมขันเงินและซองทำบุญเพื่อรับเงินทำบุญงานสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์
2. เตรียมออกใบเสร็จรับเงิน และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ออกใบอนุโมทนาบัตร
3. รวบรวมเงินทำบุญ และสรุปยอดเงินบริจาค

กรรมการฝ่ายรับบริจาคเงินทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
1. จัดเตรียมขันเงินและซองทำบุญเพื่อรับเงินทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
2. เตรียมออกใบเสร็จรับเงิน และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ออกใบอนุโมทนาบัตร
3. รวบรวมเงินทำบุญ และสรุปยอดเงินบริจาค

กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1. จัดเตรียมภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 9 รูป และปู่อาจารย์
2. จัดเตรียมอาหาร และอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ
3. เตรียมโต๊ะสำหรับอาจารย์อาวุโส แขกผู้มีเกียรติ และผู้บริหาร 10 โต๊ะ
4. กำกับดูแลการจัดอาหารบนโต๊ะสำหรับอาจารย์อาวุโสและแขกผู้มีเกียรติ
5. เตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่มขวดเล็กสำหรับอาจารย์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้แทนหน่วยงาน/คณบดีคณะต่าง ๆ
6. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1. จัดเตรียมโต๊ะลงทะเบียน โต๊ะลงนาม และโต๊ะสำหรับบริจาค ประมาณ 6 โต๊ะ
2. จัดเตรียมโต๊ะวางดอกไม้ที่แขกนำมาแสดงความยินดี
3. จัดเตรียมโต๊ะหมู่บูชา ธูป เทียน ชุดกรวดน้ำ โพเดี่ยม โต๊ะวางโล่รางวัลฯ
4. จัดเตรียมสถานที่สืบชะตา
5. ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้า ในห้องประชุม
6. จัดเตรียมพัดลม บริเวณหน้าห้องประชุมฯ และขณะจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน
7. จัดสถานที่จอดรถและเส้นทางเดินรถ ลานชั้น 1 อาคาร 4
8. จัดเตรียมยานพาหนะรับ-ส่ง พระสงฆ์ และอาจารย์อาวุโสที่มาร่วมงาน
9. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายอาหารในการจัดสถานที่
10. ประสานงานรายละเอียดกับกรรมการฝ่ายเลขานุการ

กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1. การจัดเตรียมป้ายงานในห้องประชุม ตราคณะฯ
2. ถ่ายภาพกิจกรรม และบันทึกวิดิทัศน์ (ถ่ายภาพผู้รับรางวัลดีเด่น / รับโล่ 30 ปี) และไมโครโฟน
3. ตรวจเช็คเครื่องเสียง เตรียมความพร้อมระบบโสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมใช้
4. ประสานงานรายละเอียดกับกรรมการฝ่ายเลขานุการ

กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผลและของที่ระลึก
1. เตรียมสมุดลงนามท่านผู้มีเกียรติร่วมงาน จำนวน 2 เล่ม
2. เตรียมมอบเอกสารให้ท่านผู้มาลงทะเบียน และแบบประเมินผล
3. จัดเตรียมเครื่องสแกนลายนิ้วมือสำหรับอาจารย์และบุคลากรร่วมงาน
4. จัดหาของที่ระลึกให้แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน
5. เตรียมแจกชุดอาหารว่างสำหรับแขกผู้มาร่วมงาน และน้ำขวดเล็ก ประสานกับ คณะกรรมการฝ่ายอาหารฯ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 7 สิงหาคม 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th