KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่ 3/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการสอบประจำศูนย์สอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2561วัตถุประสงค์ :ตามที่ สภาการพยาบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามคำสั่งสภาการพยาบาล ที่ 124/2558 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบความรู้ ของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ แล้วนั้

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3.3 ของคำสั่งสภาการพยาบาลที่ 124/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบความรู้ฯ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้เป็นคณะอนุกรรมการดำเนินการสอบประจำศูนย์สอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2561

รายนาม :
ศูนย์สอบ 13 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 .  ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  กรรมการคุมสอบ
2 .  อ.กาญจณีย์ สุมัชยา  กรรมการคุมสอบ
3 .  ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี  กรรมการคุมสอบ
4 .  รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  กรรมการคุมสอบ
5 .  ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  กรรมการคุมสอบ
6 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการคุมสอบ
7 .  ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง  กรรมการคุมสอบ
8 .  อ.ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการคุมสอบ
9 .  ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการคุมสอบ
10 .  ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการคุมสอบ
11 .  ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  กรรมการคุมสอบ
12 .  ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการคุมสอบ
13 .  อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา  กรรมการคุมสอบ
14 .  ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  กรรมการคุมสอบ
15 .  ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการคุมสอบ
16 .  ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  กรรมการคุมสอบ
17 .  นางสาวปาริฉัตร เทพวงค์  กรรมการคุมสอบ
18 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการคุมสอบ
19 .  ผศ. ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการคุมสอบ
20 .  อ.ดร.รุจาธร อินทรตุล  กรรมการคุมสอบ
21 .  อ.วชิระ สุริยะวงค์  กรรมการคุมสอบ
22 .  อ.วรรณิตา สอนกองแดง  กรรมการคุมสอบ
23 .  ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการคุมสอบ
24 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการคุมสอบ
25 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการคุมสอบ
26 .  อ.ดร.สมพิศ อำไพ  กรรมการคุมสอบ
27 .  นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์  กรรมการคุมสอบ
28 .  นางสาวสุกฤตา สวนแก้ว  กรรมการคุมสอบ
29 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการคุมสอบ
30 .  ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการคุมสอบ
31 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  ผู้อำนวยการศูนย์สอบ
32 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  หัวหน้าตึก
33 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
34 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
35 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
36 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
37 .  นายคณิน สุพรศิลป์  นักการภารโรง
38 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  นักการภารโรง
39 .  นางปราณี จิตตาดู  นักการภารโรง
40 .  นายอดุลย์ สีคำดี  นักการภารโรง
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 9 มีนาคม 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th