KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 2006/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์การพยาบาลเฉพาะทาง ประจำคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 338/2560 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้มีวาระ การดำเนินงาน 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นมานั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการศูนย์การพยาบาลเฉพาะทาง ประจำคณะ พยาบาลศาสตร์” ประกอบด้วย

รายนาม :
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ
1 .  ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ  ประธานกรรมการ
2 .  อ.ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการ
3 .  อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.ภารดี นานาศิลป์  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการและเลขานุการ
 
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลทางจิตเวชและสุขภาพจิต
1 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  กรรมการ
3 .  รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  กรรมการ
8 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
9 .  ผศ.สุวิท อินทอง  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการและเลขานุการ
 
ศูนย์นโยบายและผลลัพธ์ทางการพยาบาล
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
8 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการและเลขานุการ
 
ศูนย์พัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์
1 .  ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
5 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
8 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์  กรรมการ
10 .  ผศ.จริยาพร ศรีสว่าง  กรรมการและเลขานุการ
 
ศูนย์พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
1 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  กรรมการ
3 .  อ.จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.รังสิยา นารินทร์  กรรมการ
6 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
9 .  อ.วชิระ สุริยะวงค์  กรรมการและเลขานุการ
 
ศูนย์วิจัยทางการผดุงครรภ์
1 .  รศ. ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  ประธานกรรมการ
2 .  อ.ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.กิ่งฟ้า แสงลี  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
7 .  อ.ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน  กรรมการ
8 .  อ.ดร.สมพิศ อำไพ  กรรมการและเลขานุการ
 
ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ
1 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  กรรมการ
3 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการและเลขานุการ
 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม
1 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  ประธานกรรมการ
2 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  กรรมการ
4 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
5 .  ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  กรรมการ
7 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี  กรรมการ
9 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
10 .  รศ. ดร.วณิชา พึ่งชมภู  กรรมการ
11 .  อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
12 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
13 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
14 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการและเลขานุการ
 
ศูนย์พัฒนาระบบและกลไกการดูแลเด็กและวัยรุ่น
1 .  รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม  รองประธานกรรมการ
3 .  อ.กาญจณีย์ สุมัชยา  กรรมการ
4 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  กรรมการ
6 .  อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
8 .  อ.วรรณิตา สอนกองแดง  กรรมการ
9 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 4 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th