KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 2071/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ NURSE CMU RUN 2018: Run & Fun Together (เพิ่มเติม)วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1509/2561 ลงวันที่ 10 กันยายน 2561 ประกอบกับคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 2028/2561 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ NURSE CMU RUN 2018: Run & Fun Together ซึ่งมีกำหนดจัดโครงการฯ ในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา 05.3๐–10.00 น. ณ สำนักงานอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนเชียงใหม่ และบุคคลทั่วไปได้ออกกำลังกายด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพ เพื่อสร้างเสริมกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็ง และเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะพยาบาล-ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับชุมชนภายนอก และเพื่อสมทบทุนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินงานโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการเนินงานโครงการ NURSE CMU RUN 2018: Run & Fun Together (เพิ่มเติม)” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบและลงทะเบียน
1 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการ
2 .  นางธันวรัตน์ สร้อยนาค  กรรมการ
3 .  นางจิตราภรณ์ ใจปวน  กรรมการ
4 .  นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว  กรรมการ
5 .  นางเสาวณีย์ ชาติรักษา  กรรมการ
6 .  นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์  กรรมการ
7 .  นางจันทร์ฉาย ธงงาม  กรรมการ
8 .  นางยุพิน ตามูล  กรรมการ
9 .  นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม  กรรมการ
10 .  นางสาวสังวาลย์ บุญมา  กรรมการ
11 .  นางอนุรักษ์ นามวงค์  กรรมการ
12 .  นางสาวนงลักษณ์ เวชการ  กรรมการ
13 .  นางวาสนา อ่ำแก้ว  กรรมการ
14 .  นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม  กรรมการ
15 .  นางสาวสายทอง บุญเรือง  กรรมการ
16 .  นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร  กรรมการ
17 .  นางสาวพัชรี อยู่แย้ม  กรรมการ
18 .  นางดรุณี กุณฑลบุตร  กรรมการ
19 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
20 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
21 .  นางสาวนฤมล ตามั่น  กรรมการ
22 .  นางสาววรรณกร ช่างศิลป์  กรรมการ
23 .  นางสาวธัญชนก ศรีเดชะกุล  กรรมการ
 


หน้าที่ : หน้าที่

- ดำเนินการรับสมัครและลงทะเบียนนักวิ่ง
- ดำเนินการแจกเสื้อ และ BIB ให้นักวิ่ง ร่วมกับฝ่ายจัดการวิ่งในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00-19.00 น. ณ สำนักงานอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า
- รับสมัครและลงทะเบียนนักวิ่งหน้างานวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา 05.30-06.00น. ณ สำนักงานอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า
- จัดเตรียมจุดรับฝากสัมภาระของนักวิ่ง
- สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนและจำนวนเงินค่าสมัครร่วมกับฝ่ายเหรัญญิก
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th