KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1978/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สายวิชาการ)วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 151/2561 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 เป็นต้นมานั้น

เนื่องด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กรฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้แบ่งกลุ่มคณะกรรมการและการประชุมออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ กลุ่มสายวิชาการ และกลุ่มสายสนับสนุน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กรฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงให้ยกเลิกคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 151/2561 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการจัดการความรู้ในองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สายวิชาการ)” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
7 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
9 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
13 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
14 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
15 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
16 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  กรรมการ
17 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
18 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
19 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
20 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการ
21 .  อาจารย์ ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการ
22 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
23 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
24 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการและเลขานุการ
25 .  นางสาวกตัญชลี แสงรัก  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

ที่ปรึกษา
ให้คำปรึกษาเชิงนโยบายและแนวทางการดำเนินการด้านการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินการด้านต่างๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์

ประธานกรรมการ
1. เป็นผู้ประสานเชิงนโยบายกับผู้บริหาร และหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง
2. เป็นผู้ควบคุม กำกับ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ในองค์กร
3. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ
4. ให้ข้อเสนอแนะด้านการจัดการความรู้ต่อผู้บริหาร
5. รายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ต่อผู้บริหารของคณะฯ

กรรมการ
1. เป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้ของกลุ่มวิชา สาขาวิชา และหน่วยงาน
2. เป็นผู้ประสาน และร่วมผลักดันการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ในกลุ่มวิชา สาขาวิชาและหน่วยงาน
3. ร่วมดำเนินงานและติดตามการจัดการความรู้ของกลุ่มวิชา สาขาวิชาและหน่วยงาน ครอบคลุมการวิเคราะห์ การประมวลสรุป การจัดเก็บความรู้ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย ตลอดจนดำเนินการให้มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
4. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร ครอบคลุมความรู้ที่เป็นผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ บริการวิชาการ แนวทางการบริหารจัดการและการดำเนินการที่เป็นเลิศในองค์กร

กรรมการที่เป็นผู้แทนจากหน่วยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้
2. ให้คำปรึกษาสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย

เลขานุการ
1. นัดหมายการประชุมของคณะกรรมการและทีมดำเนินงาน
2. บันทึกรายงานการประชุม
3. บันทึกและจัดทำเอกสารรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการความรู้ในองค์กร
4. ประสานกับประธาน กรรมการและคณะทำงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th