KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1889/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกตามแนวทางของเกรด (GRADE guideline development)วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1019/2561 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพ แห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ซี่งจะดำเนินการจัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกตามแนวทางของเกรด (GRADE guideline development) ในระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องเจียงทอง โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดการประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกตามแนวทางของเกรด (GRADE guideline development)” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  ที่ปรึกษา
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  ประธานกรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเลขานุการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
3 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
4 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
5 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
6 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
7 .  นายเฉลิมพล เชียงหลง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก ลงทะเบียน และประเมินผล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
3 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
7 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
8 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
9 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
10 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
3 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
4 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่าย IT สถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู  กรรมการ
3 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
4 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
5 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
6 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายแผน และนโยบาย
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  กรรมการ
2 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
3 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  นางมาริสา คุปตารักษ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
 


หน้าที่ :กรรมการฝ่ายเลขานุการ
1. ส่งจดหมายเชิญวิทยากร และประธานในพิธี
2. จัดหากระเป๋างานประชุม สิ่งพิมพ์ ปากกา สมุดโน้ต และจัดเตรียมเอกสารสำหรับบรรจุ กระเป๋า
3. จัดเตรียมของที่ระลึกให้วิทยากร และ tutors
4. เสนอขอและลงข้อมูล CNEU
5. ติดต่อประสานงานเรื่องอาคาร ที่พัก และอินเตอร์เน็ต Hi speed
6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

กรรมการฝ่ายเหรัญญิก ลงทะเบียน และประเมินผล
1. เปิดบัญชีสำหรับลงทะเบียน
2. ตรวจเช็คยอดลงทะเบียน รับและส่งเงินค่าลงทะเบียนให้ฝ่ายการเงินคณะเพื่อนำเข้าบัญชี ธนาคาร จัดทำรายการใช้จ่ายเงิน ตรวจหลักฐานการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ
3. ออกใบเสร็จรับเงิน (ฝ่ายการเงินคณะ)
4. ประเมินผลการประชุม
5. จัดทำใบ certificate
6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1. จัดทำแผ่นพับใบปลิว
2. จัดทำ website ลงทะเบียน
3. จัดทำลิงค์และ QR CODE เข้าสู่ข้อมูล เอกสารในการประชุม
4. ประชาสัมพันธ์การประชุมในคณะฯ และมหาวิทยาลัยต่างๆ และอื่นๆ
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

กรรมการฝ่าย IT สถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1. ประสานงานดูแลการจัดเตรียมสถานที่
2. จัดทำป้ายห้องประชุม
3. ดูแลเรื่องอินเตอร์เนต
4. บันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวตลอดการประชุม

กรรมการฝ่ายแผน และนโยบาย
1. จัดทำโครงการให้เป็นไปตามนโยบาย และแผน
2. เสนอขออนุมัติโครงการ

กรรมการฝ่ายพิธีการ
1. ดำเนินการในพิธี เปิด-ปิด ในห้องประชุม
2. จัดการ และลำดับการมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรและ Tutor

กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1. ต้อนรับและดูแลความสะดวกประธานเปิดงาน แขกสำคัญ วิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุม
2. วางแผนจัดเตรียมพาหนะ รับ-ส่งวิทยากร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th