KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 1133/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ : ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดให้มีการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  อนุกรรมการ
3 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  อนุกรรมการ
4 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  อนุกรรมการ
5 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  อนุกรรมการ
6 .  รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง  อนุกรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  อนุกรรมการ
8 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  อนุกรรมการ
9 .  รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล  อนุกรรมการ
10 .  ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  อนุกรรมการ
11 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  อนุกรรมการ
12 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  อนุกรรมการ
13 .  รศ. ดร.ประทุม สร้อยวงค์  อนุกรรมการ
14 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  อนุกรรมการ
15 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  อนุกรรมการ
16 .  รศ. ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  อนุกรรมการ
17 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  อนุกรรมการ
18 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  อนุกรรมการ
19 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  อนุกรรมการ
20 .  รศ.สุธิศา ล่ามช้าง  อนุกรรมการ
21 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  อนุกรรมการ
22 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  อนุกรรมการ
23 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  อนุกรรมการ
24 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  อนุกรรมการ
25 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  อนุกรรมการ
26 .  ผศ. ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ  อนุกรรมการ
27 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  อนุกรรมการ
28 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  อนุกรรมการ
29 .  ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  อนุกรรมการและเลขานุการ
30 .  นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
31 .  นางสาวธัญชนก ศรีเดชะกุล  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
32 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  รองประธานอนุกรรมการ
 


หน้าที่ :หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์
2. ให้คำแนะนำ / ข้อมูลป้อนกลับแก่สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาและหน่วยงานในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 16 กรกฏาคม 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th