KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1828/2561
เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สายวิชาการ)วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 2102/2560 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 658/2561 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561 คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 707/2561 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1827/2561 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 และคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1828/2561 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สายวิชาการ) นั้น

เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของรองคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ โดยอ้างถึงคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1848/2561 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงให้เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สายวิชาการ) ดังนี้

จากเดิม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น กรรมการ
อาจารย์ ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์ กรรมการ


รายนาม :
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการ
5 .  อาจารย์ ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล  กรรมการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 2102/2560 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560

สั่ง ณ วันที่ : 25 ตุลาคม 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th