KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1806/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2560วัตถุประสงค์ : ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ จะได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2561 นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2560” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  ประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการและเลขานุการ
4 .  นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5 .  นางสาวธัญชนก ศรีเดชะกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
6 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
12 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
13 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
14 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
15 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
16 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
17 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
18 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
19 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
20 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
3 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
4 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
5 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
6 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
4 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
5 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
3 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
1 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
2 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
3 .  นายพชร กันทะโย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
2 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
4 .  นางสาวศุภลักษณ์ พวงมาลัย  กรรมการ
5 .  นางสาวนิภาพร แต้มมาก  กรรมการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 24 ตุลาคม 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th