KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1729/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการและคืนสู่เหย้า เรื่อง นวัตกรรมในโลกอนาคตกับการดูแลสุขภาพ เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 60 ของการศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1334/2561 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการและคืนสู่เหย้า เรื่อง นวัตกรรมในโลกอนาคตกับการดูแลสุขภาพ เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 60 ของการศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เป็นต้นมานั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดจัดประชุมวิชาการและคืนสู่เหย้าฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการและคืนสู่เหย้า เรื่อง นวัตกรรมในโลกอนาคตกับการดูแลสุขภาพ เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 60 ของการศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ  กรรมการ
2 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
3 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
4 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
5 .  นางสาววริษา วิกะศิลป์  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ (กิจกรรมของคณะและศิษย์เก่า)
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
2 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
3 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
4 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
5 .  นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกร มุทิตาจิต และการแสดง
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
4 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาศิษย์เก่าดีเด่น
1 .  อาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล  กรรมการ
2 .  อาจารย์ นิศาชล รักสกุล  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
3 .  นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
1 .  อาจารย์ อภิชาติ กาศโอสถ  กรรมการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 10 ตุลาคม 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th