KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1509/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ NURSE CMU RUN 2018: Run & Fun Togetherวัตถุประสงค์ : ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดโครงการ NURSE CMU RUN 2018: Run & Fun Together ในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา 05.30–10.00 น. ณ สำนักงานอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนเชียงใหม่ และบุคคลทั่วไปได้ออกกำลังกายด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพ เพื่อสร้างเสริมกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็ง และเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับชุมชนภายนอก และเพื่อสมทบทุนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินงานโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการเนินงานโครงการ NURSE CMU RUN 2018: Run & Fun Together” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการอำนวยการ
1 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
4 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
8 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
10 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
11 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
12 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
13 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
14 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
15 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
16 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  กรรมการ
17 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
18 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
19 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  กรรมการ
20 .  ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
21 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
22 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  กรรมการ
23 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการและเลขานุการ
24 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  ผศ. ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
3 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
5 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการและเลขานุการ
6 .  นายประสิทธิ์ เมืองมูล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นายอดุลย์ สีคำดี  ประธานกรรมการ
2 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
3 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
4 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
5 .  นายธวัชชัย ทองคำ  กรรมการ
6 .  นายนันท์ ไหวคิด  กรรมการ
7 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
8 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  กรรมการ
9 .  นายประยูร หล้ามูล  กรรมการ
10 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
11 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
12 .  นายพชร กันทะโย  กรรมการ
13 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
14 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
15 .  นายวิฑูรย์ ศรีวิลัย  กรรมการ
16 .  นายสามารถ ไคร้จักร์  กรรมการ
17 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
18 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
19 .  นายเอกนรินทร์ ไชยวุฒิ  กรรมการ
20 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร
1 .  ผศ. ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  ประธานกรรมการ
2 .  นางสาวกตัญชลี แสงรัก  กรรมการ
3 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
7 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
8 .  อ.วรรณิตา สอนกองแดง  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.กรรณิการ์ กันธะรักษา  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  กรรมการ
9 .  ศ. ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา  กรรมการ
10 .  ศ. ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  กรรมการ
11 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
12 .  รศ. ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
13 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
14 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
15 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
16 .  รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
17 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
18 .  รศ. ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
19 .  ผศ. ดร.พิกุล พรพิบูลย์  กรรมการ
20 .  รศ. ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  กรรมการ
21 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
22 .  ผศ. ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
23 .  รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล  กรรมการ
24 .  ศ. ดร.วารุณี ฟองแก้ว  กรรมการ
25 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
26 .  ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
27 .  ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  กรรมการ
28 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
29 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
30 .  ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
31 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
32 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  กรรมการ
33 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการและเลขานุการ
34 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายจัดการวิ่ง
1 .  นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
3 .  อ.จันท์พิมพ์ สารากร  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
6 .  นายเฉลิมพล เชียงหลง  กรรมการ
7 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
11 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
12 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
13 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
14 .  อ.นันทรัตน์ มาตยาบุญ  กรรมการ
15 .  อ.นิศาชล รักสกุล  กรรมการ
16 .  นางสาวนุศร จิตวิชา  กรรมการ
17 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
18 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
19 .  นางสาวปาริฉัตร เทพวงค์  กรรมการ
20 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
21 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
22 .  นางพัชรพร แผ่นทอง  กรรมการ
23 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
24 .  อ.วรรณิตา สอนกองแดง  กรรมการ
25 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
26 .  นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์  กรรมการ
27 .  ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  กรรมการ
28 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
29 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
30 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการและเลขานุการ
31 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
1 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  ประธานกรรมการ
2 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
3 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
4 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
5 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
6 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
7 .  นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้ ของขวัญและของที่ระลึก
1 .  ผศ. ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  ประธานกรรมการ
2 .  รศ. ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
3 .  นายเฉลิมชัย ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
4 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี  กรรมการ
7 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.เนตรทอง นามพรม  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.วราวรรณ อุดมความสุข  กรรมการ
12 .  นายวัชรา เชิดลำ  กรรมการ
13 .  นางสาววิไลพรรณ ใจวิไล  กรรมการ
14 .  ผศ. ดร.ศรีมนา นิยมค้า  กรรมการ
15 .  ผศ. ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล  กรรมการ
16 .  รศ.สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการ
17 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
18 .  ผศ. ดร.อรอนงค์ วิชัยคำ  กรรมการ
19 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
20 .  นางสาวมัลลิกา อุดมสิน  กรรมการและเลขานุการ
21 .  นางสาวนลินรัตน์ ตั้งสมบูรณ์กิตติ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  ผศ. ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  ประธานกรรมการ
2 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  กรรมการ
5 .  อ.ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
8 .  นางสาวชลลดา กองสุข  กรรมการ
9 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
10 .  อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา  กรรมการ
11 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
12 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
13 .  ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  กรรมการ
14 .  นางสาวนิภาพร แต้มมาก  กรรมการ
15 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
16 .  ผศ. ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  กรรมการ
17 .  ผศ. ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
18 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
19 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
20 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
21 .  นางสาวปาริฉัตร เทพวงค์  กรรมการ
22 .  นางสาวพรชุลี รังสิยารมณ์  กรรมการ
23 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
24 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
25 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
26 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
27 .  อ.ดร.รุจาธร อินทรตุล  กรรมการ
28 .  อ.ลลิดา นพคุณ  กรรมการ
29 .  นางสาววรรณพร นามคำ  กรรมการ
30 .  ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการ
31 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
32 .  นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ  กรรมการ
33 .  นางวินีรัตน์ สมโน  กรรมการ
34 .  นางสาวศรีสุดา ชัยวรรณ์  กรรมการ
35 .  นางสาวศุภลักษณ์ พวงมาลัย  กรรมการ
36 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
37 .  นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์  กรรมการ
38 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
39 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
40 .  นางสาวชาณิดา เขียวคำ  กรรมการและเลขานุการ
41 .  นางสาวปาริกัญญา คันธเรศ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบและลงทะเบียน
1 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  ประธานกรรมการ
2 .  นางสาวกัญญณัฐกาญจน์ อินทรักษ์  กรรมการ
3 .  นางสาวกานต์ แสนเสมอ  กรรมการ
4 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
5 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
6 .  นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์  กรรมการ
7 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
8 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
9 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  กรรมการ
10 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
11 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
12 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
13 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
14 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
15 .  นางสาวปวีณา ทองดี  กรรมการ
16 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
17 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
18 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
19 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
20 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
21 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
22 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการและเลขานุการ
23 .  นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  ประธานกรรมการ
2 .  นางสาวกาญจนา ไชยตีฆะ  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.ฉวี เบาทรวง  กรรมการ
4 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  กรรมการ
6 .  ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี  กรรมการ
8 .  อ.ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน  กรรมการ
9 .  อ.ดร.รุจาธร อินทรตุล  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการ
11 .  นางสาวศิริรัตน์ สอนเทศ  กรรมการ
12 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิก
1 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  ประธานกรรมการ
2 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
3 .  นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์  กรรมการ
4 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
5 .  นางสาวภัทราวดี ประชากรณ์  กรรมการ
6 .  นางวันทนีย์ แซ่ก้วย  กรรมการและเลขานุการ
7 .  นางสาวนลินรัตน์ ตั้งสมบูรณ์กิตติ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  ประธานกรรมการ
2 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
3 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการและเลขานุการ
 
คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  ประธานกรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
4 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :คณะกรรมการอำนวยการ
หน้าที่
- ดำเนินงานและประสานงาน ตลอดจนให้การปรึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อให้
คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ ในการจัดโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- วางแผนการดำเนินโครงการทั้งหมด ดูแลติดตามและประเมินผลโครงการ

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
หน้าที่
- จัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
- ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ทั้งภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงานทุกช่องทาง เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ Digital Board ของมหาวิทยาลัย วิทยุกระจายเสียง และสถานีโทรทัศน์ เป็นต้น
- ประสานงานและต้อนรับผู้สื่อข่าวที่มาร่วมพิธีเปิดงาน
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
หน้าที่
- จัดเตรียมสถานที่ เวที และจัดทำแผนผังเดินภายในมหาวิทยาลัย
- ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการ ในการใช้สถานที่ ขอหน่วยรักษาความปลอดภัย และขอพนักงานทำความสะอาดสถานที่รวมทั้งเส้นทางการวิ่งของสำนักงานอ่างเก็บน้ำ ห้วยตึงเฒ่า
- ประสานงานกับฝ่ายจัดการวิ่งในการจัดกำลังคนไปช่วยในการจัดสถานที่บริเวณงาน จุดลงทะเบียน เวที และบริเวณเส้นทางวิ่ง
- ประสานงานกับฝ่ายอาหารฯ ในการจัดโต๊ะอาหารและเครื่องดื่ม จัดโต๊ะวางจุดให้น้ำ
- จัดเตรียมยานพาหนะ รับ-ส่ง อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และอาจารย์อาวุโสที่มาร่วมงาน
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร
หน้าที่
- จัดเตรียมพิธีการและพิธีกรตลอดการจัดโครงการฯ และดูแลความเรียบร้อย
- จัดทำคำกล่าวรายงานและคำกล่าวเปิดงาน
- ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการ และฝ่ายจัดการวิ่งเพื่อจัดเตรียมกำหนดการ
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
หน้าที่
- ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการ เพื่อขอรายชื่อแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
- ต้อนรับและดูแลประธานในพิธีเปิดงาน คณะกรรมการที่ปรึกษา และผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายจัดการวิ่ง
หน้าที่
- ประสานงานกับฝ่ายสถานที่ฯ เพื่อขอกำลังคนในการบริหารจัดการเส้นทางวิ่ง
- จัดเตรียมผู้ประจำแต่ละจุดวิ่ง และบริการน้ำดื่มและจัดทำป้ายสัญลักษณ์บอกระยะ เส้นทางในแต่ละจุด
- ออกแบบและจัดทำเสื้อ โลโก้ เหรียญ และถ้วยรางวัล
- จัดทำสัญลักษณ์ Check point
- ดำเนินการแจกเสื้อ และ BIB ให้ผู้มาลงทะเบียน ร่วมกับกรรมการฝ่ายลงทะเบียนฯ ล่วงหน้าในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00-19.00 น. ณ สำนักงานอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
หน้าที่
- ออกแบบเว็บไซต์การลงทะเบียนออนไลน์
- จัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โดยประสานงานกับมหาวิทยาลัย
- บันทึกภาพเคลื่อนไหวภายในงาน และรอบๆ บริเวณที่เดิน รวมทั้งบันทึกภาพวิดีโอ
- จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ลงทะเบียนหน้างาน และตรวจสอบใบสมัครนักวิ่ง
- จัดทำ Backdrop สำหรับถ่ายภาพ
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้ ของขวัญและของที่ระลึก
หน้าที่
- ติดต่อและประสานงานกับองค์กร หน่วยงาน บริษัทฯ และผู้ให้การสนับสนุน เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนการจัดงาน
- ประสานกับฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กรณีหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ แจ้งสนับสนุนอาหารหรือเครื่องดื่ม
- ติดต่อร้านค้ามาจัดกิจกรรมบริเวณภายในงาน
- จัดหาซุ้มอาหารและเครื่องดื่มเพื่อจำหน่าย เพื่อมาไว้ในงาน
- จัดเตรียมของขวัญและของที่ระลึก สำหรับองค์กร หน่วยงาน บริษัทฯ และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน
- จัดทำหนังสือตอบขอบคุณ ผู้ให้การสนับสนุน
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
หน้าที่
- จัดเตรียมอาหาร และน้ำดื่มสำหรับนักวิ่ง และผู้เข้าร่วมงาน
- ประสานงานกับฝ่ายจัดการวิ่งในการจัดเตรียมน้ำดื่มและผลไม้ประจำแต่ละจุดของเส้นทางวิ่ง
- ประสานงานกับฝ่ายหารายได้ฯ เพื่อขอรายชื่อและรายการอาหารจากหน่วยงานที่สนับสนุน
- จัดผังร้านอาหารและประสานงานกับฝ่ายสถานที่ฯ เพื่อจัดโต๊ะอาหารและเครื่องดื่ม
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ


คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบและลงทะเบียน
หน้าที่
- ดำเนินการรับสมัครและลงทะเบียนนักวิ่ง
- ดำเนินการแจกเสื้อ และ BIB ให้นักวิ่ง ร่วมกับฝ่ายจัดการวิ่งในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00-19.00 น. ณ สำนักงานอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า
- รับสมัครและลงทะเบียนนักวิ่งหน้างานวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา 05.30-06.00น. ณ สำนักงานอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า
- จัดเตรียมจุดรับฝากสัมภาระของนักวิ่ง
- สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนและจำนวนเงินค่าสมัครร่วมกับฝ่ายเหรัญญิก
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
หน้าที่
- จัดทำแบบประเมินผลแบบออนไลน์
- สรุปผลการประเมินผลโครงการตามแบบรายงานโครงการ
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิก
หน้าที่
- ประมาณการงบประมาณจากแต่ละฝ่ายเพื่อสรุปงบประมาณการเสนอประธานกรรมการ
- สำรองจ่ายเงินให้กับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดเตรียมงาน
- ประสานงานเรื่องเงินค่าสมัครกับฝ่ายดูแลระบบและลงทะเบียน
- รับเงินจากการลงทะเบียนจากหน่วยงานต่าง ๆ ล่วงหน้าและวันที่จัดโครงการฯ
- จัดเตรียมเอกสารการเงินให้นักวิ่งร่วมกับฝ่ายลงทะเบียนฯ ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00-19.00 น. ณ สำนักงานอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า
- รับเงินจากนักวิ่งร่วมกับฝ่ายลงทะเบียนฯ ในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา 05.30-06.00 น. ณ สำนักงานอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า
- ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่หน่วยงานสนับสนุนที่ร้องขอ
- สรุปรายรับ-รายจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
หน้าที่
- ประสานงานด้านความสะดวกทั่วไป การใช้เส้นทางเดิน ความปลอดภัยร่วมกับ หน่วยรักษาความปลอดภัย และประสานงานพนักงานทำความสะอาดบริเวณ งานและบริเวณเส้นทางวิ่ง
- ติดต่อและประสานงานด้านรถพยาบาล และการอำนวยความสะดวก ด้านการรับส่งผู้บาดเจ็บจากการร่วมโครงการ
- สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
หน้าที่
- จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ ประสานงานกับมหาวิทยาลัยในการขอใช้พื้นที่
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ
- จัดทำหนังสือเชิญสถาบันการศึกษา/โรงพยาบาล/ มหาวิทยาลัย
- จัดทำหนังสือและประสานงานกับสำนักงานอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า ในการขออนุญาตใช้สถานที่ เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้าในบริเวณงาน
- จัดทำหนังสือเชิญอธิการบดี ที่ปรึกษา เข้าร่วมพิธีเปิด
- ประสานงานและอำนวยความสะดวกกับคณะกรรมการทุกฝ่าย
- จัดทำหนังสือขอใช้รถสุขาเคลื่อนที่, รถพยาบาล , เครื่องเสียง , นาฬิกาปล่อยตัวนักวิ่ง, ซุ้มลมปล่อยตัวนักวิ่ง (Start จุด Finish) และพรหมเข้าเส้นชัย)
- จัดทำหนังสือขอสนับสนุนป้าย BIB
- ช่วยฝ่ายลงทะเบียนในการแจกเสื้อ และ BIB ให้นักวิ่ง ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00-19.00 น. ณ สำนักงานอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า
- รวบรวมสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะ จากทุกฝ่ายเสนอ คณะกรรมการอำนวยการทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 10 กันยายน 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th