KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1417/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการกตเวทิตาจิต “ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน” ประจำปี 2561วัตถุประสงค์ : ด้วยคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ จะจัดโครงการกตเวทิตาจิต “ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน” ประจำปี 2561 วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 11.30-16.00 น. ณ บริเวณข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 4 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงคุณาปการ เชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดี และแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่คณะพยาบาลศาสตร์ และเพื่อพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ครบเกษียณฯ อาจารย์/บุคลากรอาวุโส อาจารย์และบุคลากรในคณะฯ ตลอดจนศิษย์เก่า อีกทั้งเพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ในการดำเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ/อายุงาน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น "คณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการกตเวทิตาจิต “ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน” ประจำปี 2561" ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
2 .  ศ. ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
3 .  ศ. ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  รองประธานกรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการและเลขานุการ
5 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
5 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
6 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
7 .  ผศ. ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
8 .  ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
11 .  อ.ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
12 .  รศ. ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
13 .  รศ.ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  กรรมการ
14 .  ผศ. ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
15 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
16 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
17 .  ผศ. ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
18 .  ศ. ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
19 .  ผศ. ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  กรรมการ
4 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
6 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
7 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
8 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
9 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  นางรัชชดา จงภักดี  รองประธานกรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประสานงานการประพันธ์คำกลอน
1 .  รศ. ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดทำสูจิบัตร ของที่ระลึกเกษียณและคำกล่าว
1 .  อ.ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการ
2 .  นายประยูร หล้ามูล  กรรมการ
3 .  นายประสิทธิ์ เมืองมูล  กรรมการ
4 .  ผศ. ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
5 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
6 .  อ.สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
7 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดทำบอร์ดและจัดทำวิดิทัศน์
1 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
2 .  ผศ.ดร.ร.ต.อ.หญิงฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
3 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
4 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
5 .  รศ. ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
6 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
7 .  นางสาววรรณพร นามคำ  กรรมการ
8 .  นางวินีรัตน์ สมโน  กรรมการ
9 .  รศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
10 .  รศ. ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
11 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
12 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
13 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
14 .  ผศ. ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  กรรมการ
15 .  รศ. ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการแสดง
1 .  ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
2 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
3 .  รศ. ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
4 .  นางสาวธัญชนก ศรีเดชะกุล  กรรมการ
5 .  นางสาวปวีณา ทองดี  กรรมการ
6 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
7 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
8 .  นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ  กรรมการ
9 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
10 .  นางอุมาภัณฑ์ พุทธปวน  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
3 .  นางสาวชุติญาภัค มีพงษ์  กรรมการ
4 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
5 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
6 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและการจัดมอบของที่ระลึก
1 .  นางสาวกตัญชลี แสงรัก  กรรมการ
2 .  นางสาวกานต์ แสนเสมอ  กรรมการ
3 .  ผศ. ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  กรรมการ
4 .  นางสาวชลลดา กองสุข  กรรมการ
5 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
6 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
7 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
8 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
9 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
10 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
11 .  อ.ลลิดา นพคุณ  กรรมการ
12 .  นางสาววรรณพร นามคำ  กรรมการ
13 .  นางสาววริษา วิกะศิลป์  กรรมการ
14 .  นางวินีรัตน์ สมโน  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  รองประธานกรรมการ
2 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
3 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
4 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
5 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
6 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นายเฉลิมพล เชียงหลง  กรรมการ
2 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
3 .  นางดรุณี กุณฑลบุตร  กรรมการ
4 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
5 .  นางสาวนิภาพร แต้มมาก  กรรมการ
6 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
7 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
8 .  นางสาวพัชรี อยู่แย้ม  กรรมการ
9 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
10 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
11 .  นางสาวศุภลักษณ์ พวงมาลัย  กรรมการ
12 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการ
2 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
3 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
4 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
5 .  นายธวัชชัย ทองคำ  กรรมการ
6 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
7 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  กรรมการ
8 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
9 .  นายพชร กันทะโย  กรรมการ
10 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
11 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
12 .  นายวิฑูรย์ ศรีวิลัย  กรรมการ
13 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
14 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
15 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 5 กันยายน 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th