KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1424/2561
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาต่าง ๆ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2561วัตถุประสงค์ : ตามที่กรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2561 นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2556 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นอาจารย์ผู้สอนกระบวนวิชาต่าง ๆ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2561 ดังรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้

รายนาม :
ภาคการศึกษาที่ 1
 
599001 พัฒนาการตามวัยกับความต้องการของมนุษย์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  อาจารย์ผู้สอน
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  อาจารย์ผู้สอน
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  อาจารย์ผู้สอน
 
599002 การสื่อสารและการทำงานเป็นทีมในการ ให้บริการ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  อาจารย์ผู้สอน
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  อาจารย์ผู้สอน
 
599003 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ช่วยพยาบาล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  อาจารย์ผู้สอน
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  อาจารย์ผู้สอน
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  อาจารย์ผู้สอน
4 .  อาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล  อาจารย์ผู้สอน
5 .  อาจารย์ ฐิตินันท์ ดวงจินา  อาจารย์ผู้สอน
6 .  นางสาวปาริฉัตร เทพวงค์  อาจารย์ผู้สอน
7 .  นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์  อาจารย์ผู้สอน
 
599011 สุขภาพ อนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  อาจารย์ผู้สอน
2 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  อาจารย์ผู้สอน
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา นารินทร์  อาจารย์ผู้สอน
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  อาจารย์ผู้สอน
 
599012 ระบบการจัดการอาหารสำหรับผู้ป่วย
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  อาจารย์ผู้สอน
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  อาจารย์ผู้สอน
 
599013 กฎหมายและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของ ผู้ช่วยพยาบาล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง  อาจารย์ผู้สอน
 
599014 ระบบการจัดการและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ในสถานพยาบาล
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  อาจารย์ผู้สอน
 
599015 ระบบการทำงานหน่วยบริการสุขภาพ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  อาจารย์ผู้สอน
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  อาจารย์ผู้สอน
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา นารินทร์  อาจารย์ผู้สอน
 
599016 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา สำหรับผู้ช่วยพยาบาล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  อาจารย์ผู้สอน
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  อาจารย์ผู้สอน
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  อาจารย์ผู้สอน
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  อาจารย์ผู้สอน
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  อาจารย์ผู้สอน
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  อาจารย์ผู้สอน
 
599017 เทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  อาจารย์ผู้สอน
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  อาจารย์ผู้สอน
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  อาจารย์ผู้สอน
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  อาจารย์ผู้สอน
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  อาจารย์ผู้สอน
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  อาจารย์ผู้สอน
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ  อาจารย์ผู้สอน
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  อาจารย์ผู้สอน
9 .  นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์  อาจารย์ผู้สอน
10 .  นางสาวปาริฉัตร เทพวงค์  อาจารย์ผู้สอน
11 .  อาจารย์ กิรณา เค้าฉลองเคียง  อาจารย์ผู้สอน
12 .  อาจารย์ อภิชาติ กาศโอสถ  อาจารย์ผู้สอน
 
599091 การฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลบุคคล ขั้นพื้นฐาน
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  อาจารย์ผู้สอน
 
ภาคการศึกษาที่ 2
 
599018 การอภิบาลทารกและช่วยเหลือดูแลเด็ก
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  อาจารย์ผู้สอน
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น  อาจารย์ผู้สอน
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.อมรรัชช์ งามสวย  อาจารย์ผู้สอน
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน  อาจารย์ผู้สอน
 
599019 การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  อาจารย์ผู้สอน
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  อาจารย์ผู้สอน
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ  อาจารย์ผู้สอน
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  อาจารย์ผู้สอน
5 .  อาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล  อาจารย์ผู้สอน
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ  อาจารย์ผู้สอน
 
599020 การช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้าน และในชุมชน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา นารินทร์  อาจารย์ผู้สอน
2 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  อาจารย์ผู้สอน
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  อาจารย์ผู้สอน
 
599021 การช่วยเหลือดูแลบุคคลด้านสุขภาพจิต
 
599092 การฝึกปฏิบัติการอภิบาลทารกและ ช่วยเหลือดูแลเด็ก
1 .  อาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล  อาจารย์ผู้สอน
 
599093 การฝึกปฏิบัติช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และ ผู้สูงอายุ
 
ภาคฤดูร้อน
 
599094 การฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคล ที่บ้านและในชุมชน
1 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  อาจารย์ผู้สอน
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  อาจารย์ผู้สอน
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร  อาจารย์ผู้สอน
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา นารินทร์  อาจารย์ผู้สอน
 
599095 การฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดุแลสุขภาพบุคคล ในสถานพยาบาล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรทอง นามพรม  อาจารย์ผู้สอน
2 .  อาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล  อาจารย์ผู้สอน
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 31 สิงหาคม 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th