KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 904/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2562 “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความสุขเพื่อทุกคน (Healthy and Happy for All)”วัตถุประสงค์ : ด้วยคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้จัดโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2562 “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความสุขเพื่อทุกคน (Healthy and Happy for All)” ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 – 12.00 น. ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรได้รับทราบและเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ตลอดจนได้รับทราบแนวคิดการสร้างสุขในชีวิต การดูแลสุขภาพทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ และทางสังคม การดูแลความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และการดูแลสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์และบุคลากรในการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2562 “มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพและความสุขเพื่อทุกคน (Healthy and Happy for All)” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการฯ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ที่ปรึกษา
3 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ที่ปรึกษา
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  ประธานกรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริยาพร ศรีสว่าง  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.อมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกร และประชาสัมพันธ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
1 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
2 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
3 .  นางธันวรัตน์ สร้อยนาค  กรรมการ
4 .  นางสาวชลลดา กองสุข  กรรมการ
5 .  นางสาววริษา วิกะศิลป์  กรรมการ
6 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
7 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและการประเมินผล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการ
3 .  อาจารย์ วชิระ สุริยะวงค์  กรรมการ
4 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
5 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
6 .  นายเฉลิมพล เชียงหลง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดการบูธและการแสดง
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์  กรรมการ
3 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
4 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
5 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
6 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
7 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
8 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
9 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
10 .  นางสาวพัชรี อยู่แย้ม  กรรมการ
11 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
12 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
13 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
14 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
15 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
16 .  นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี  กรรมการ
17 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
18 .  นางสาวธัญชนก ศรีเดชะกุล  กรรมการ
19 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการ
20 .  นางสาวศุภลักษณ์ พวงมาลัย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
4 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
5 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
1 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
2 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
3 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
4 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
5 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
6 .  นายวิฑูรย์ ศรีวิลัย  กรรมการ
7 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเลขานุการ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
2 .  นางสาววรรณพร นามคำ  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 5 มิถุนายน 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th