KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 817/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานวัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 786/2561 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงให้ยกเลิกคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 786/2561 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ที่ปรึกษา
3 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ที่ปรึกษา
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  ประธานกรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  รองประธานกรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.อมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
11 .  อาจารย์ วชิระ สุริยะวงค์  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริยาพร ศรีสว่าง  กรรมการ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการ
15 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
16 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
17 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
18 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
19 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
20 .  นางธันวรัตน์ สร้อยนาค  กรรมการ
21 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
22 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
23 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
24 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
25 .  นางสาววรรณพร นามคำ  กรรมการและเลขานุการ
26 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :หน้าที่รับผิดชอบ
1. วางระบบและกลไก กำหนดแนวทางและวางแผนงานการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ความปล
อดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของคณะพยาบาลศาสตร์ 2. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ-แวดล้อมในการทำงานของคณะพยาบาลศาสตร์
3. ดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นการสร้างความตระหนัก ส่งเสริม สนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อให้คนทำงานสุขภาพดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ป้องกันการเกิด โรคหรือความเจ็บป่วยที่มีสาเหตุจากการทำงานและพฤติกรรมสุขภาพ และให้คนทำงานสามารถทำงานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
4. ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปรายงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของคณะพยาบาลศาสตร์
5. ประเมินผลลัพธ์การดำเนินงาน พัฒนาผลการดำเนินการให้มีคุณภาพดีอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงแผนการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานของคณะพยาบาลศาสตร์
6. ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรในการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ที่เป็นการประสานความร่วมมือร่วมใจของอาจารย์และบุคลากรของคณะฯ

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 21 พฤษภาคม 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th