KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 573/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์และสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561วัตถุประสงค์ : ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ไว้แล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และสอบซ่อม ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์และสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561” ประกอบด้วย

รายนาม :
1. คณะกรรมการดำเนินการ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  รองประธานกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
5 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
6 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
7 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
8 .  นางสาววรรณกร ช่างศิลป์  กรรมการและเลขานุการ
 
2. อนุกรรมการฝ่ายจัดทำข้อสอบ
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  รองประธานอนุกรรมการ
3 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  อนุกรรมการ
4 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  อนุกรรมการ
5 .  นางนงนุช ไชยยศ  อนุกรรมการ
6 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  อนุกรรมการ
7 .  นางสาววรรณกร ช่างศิลป์  อนุกรรมการ
 
3. อนุกรรมการฝ่ายประมวลผลการสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ
1 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  อนุกรรมการ
 
4. อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจฝ่ายจัดสถานที่
1 .  นายอดุลย์ สีคำดี  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นายคณิน สุพรศิลป์  อนุกรรมการ
3 .  นายสุพล มูลวิไชย  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
4 .  นายจรัล ใจงาม  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
5 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
6 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจ
 
5. อนุกรรมการฝ่ายตัดสินผลการสอบ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  อนุกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  อนุกรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  อนุกรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  อนุกรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  อนุกรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  อนุกรรมการ
8 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  อนุกรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  อนุกรรมการ
10 .  นางกมลชนก กาวิล  เลขานุการ
 
6. อนุกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
1 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  ประธานอนุกรรมการ
2 .  นายวัชรา เชิดลำ  อนุกรรมการ
3 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  อนุกรรมการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 3 เมษายน 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th