KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 123/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการและคืนสู่เหย้า เรื่อง นวัตกรรมในโลกอนาคตกับการดูแลสุขภาพ เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 60 ของการศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1334/2561 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ประกอบกับ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1729/2561 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 และคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 086/2562 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการ และคืนสู่เหย้า เรื่อง นวัตกรรมในโลกอนาคตกับการดูแลสุขภาพ เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 60 ของการศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เป็นต้นมา นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดจัดประชุมวิชาการและคืนสู่เหย้าฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการและคืนสู่เหย้า เรื่อง นวัตกรรมในโลกอนาคตกับการดูแลสุขภาพ เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 60 ของการศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาบทคัดย่อ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร คำผลศิริ  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
8 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี  กรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  กรรมการ
11 .  ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์  กรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายนำเสนอผลงานวิจัยในห้องประชุม
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร คำผลศิริ  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
 
คณะกรรมการฝ่ายโปสเตอร์และนิทรรศการ (งานวิจัย)
1 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  กรรมการ
2 .  อาจารย์ วชิระ สุริยะวงค์  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 18 มกราคม 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th