KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 020/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา “พยาบาลรวมใจ สดใสรับปีกุน 2562”วัตถุประสงค์ : ด้วย คณะกรรมการที่ประชุมอาจารย์และบุคลากรฯ คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และการพัฒนาระบบกายภาพ และสโมสรนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา “พยาบาลรวมใจ สดใสรับปีกุน 2562” ในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 13.๐0 - 19.30 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกหลักสูตร รวมทั้งให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทุกหลักสูตรได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการสานสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา “พยาบาลรวมใจ สดใสรับปีกุน 2562” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  ที่ปรึกษา
4 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
5 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  รองประธานกรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการและเลขานุการ
7 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร
1 .  อาจารย์ อภิชาติ กาศโอสถ  กรรมการ
2 .  อาจารย์ กิรณา เค้าฉลองเคียง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  กรรมการ
2 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
3 .  อาจารย์ กาญจณีย์ สุมัชยา  กรรมการ
4 .  อาจารย์ วชิระ สุริยะวงค์  กรรมการ
5 .  อาจารย์ จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ  กรรมการ
6 .  อาจารย์ ฐิตินันท์ ดวงจินา  กรรมการ
7 .  อาจารย์ นันทรัตน์ มาตยาบุญ  กรรมการ
8 .  อาจารย์ ศรีสุดา เอี่ยมรักษา  กรรมการ
9 .  อาจารย์ กาญจนา นิมะรังกูล  กรรมการ
10 .  อาจารย์ ศิริรัตน์ สอนเทศ  กรรมการ
11 .  นางสาวสุกฤตา สวนแก้ว  กรรมการ
12 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
13 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
14 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
15 .  นางจิราภรณ์ คุณวุฒิ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการแข่งขันเกมส์และกีฬา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
7 .  อาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการ
9 .  นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์  กรรมการ
10 .  นางสาวปาริฉัตร เทพวงค์  กรรมการ
11 .  นายเฉลิมพล เชียงหลง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  กรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
3 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
4 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
5 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
6 .  นางสาวกตัญชลี แสงรัก  กรรมการ
7 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
8 .  นายวัชรา เชิดลำ  กรรมการ
9 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
10 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
11 .  นางอรุณทิพย์ จันทราช  กรรมการ
12 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
13 .  นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์  กรรมการ
14 .  นางวันทนีย์ แซ่ก้วย  กรรมการ
15 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
16 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
17 .  นางสาวชลลดา กองสุข  กรรมการ
18 .  นางวินีรัตน์ สมโน  กรรมการ
19 .  นางสาววรรณพร นามคำ  กรรมการ
20 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
21 .  นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ  กรรมการ
22 .  นางสาววริษา วิกะศิลป์  กรรมการ
23 .  นางสาวนิภาพร แต้มมาก  กรรมการ
24 .  นางสาวศุภลักษณ์ พวงมาลัย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผลอาจารย์และบุคลากร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
2 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
3 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
4 .  นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี  กรรมการ
5 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
6 .  นางสาวธัญชนก ศรีเดชะกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผลนักศึกษา
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
2 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
3 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
4 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
5 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
6 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  กรรมการ
7 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
8 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
9 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
10 .  นางสาวกานต์ แสนเสมอ  กรรมการ
11 .  นางสาวปวีณา ทองดี  กรรมการ
12 .  นางสาววรรณกร ช่างศิลป์  กรรมการ
13 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
14 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
4 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
5 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
6 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายของรางวัล
1 .  อาจารย์ ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการ
2 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
3 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
4 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการ
5 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
6 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
7 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
8 .  นางสาวชลธิชา สุทธะนะ  กรรมการ
9 .  นางมาริสา คุปตารักษ์  กรรมการ
10 .  นางเกศรินทร์ แก้ววงศ์  กรรมการ
11 .  นางจันทร์ฉาย ธงงาม  กรรมการ
12 .  นางจิตราภรณ์ ใจปวน  กรรมการ
13 .  นางธันวรัตน์ สร้อยนาค  กรรมการ
14 .  นางสาวนงลักษณ์ เวชการ  กรรมการ
15 .  นางพิมพ์พร ทรัพย์เหม  กรรมการ
16 .  นางยุพิน ตามูล  กรรมการ
17 .  นางเยี่ยมลักษณ์ เชื้อชูม  กรรมการ
18 .  นางวาสนา อ่ำแก้ว  กรรมการ
19 .  นางศรีเพ็ญ สิงห์แก้ว  กรรมการ
20 .  นางสาวสังวาลย์ บุญมา  กรรมการ
21 .  นางเสาวณีย์ ชาติรักษา  กรรมการ
22 .  นางอนุรักษ์ นามวงค์  กรรมการ
23 .  นางสาวสายทอง บุญเรือง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
3 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
4 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
5 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
6 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
7 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
8 .  นายวิฑูรย์ ศรีวิลัย  กรรมการ
9 .  นายประยูร หล้ามูล  กรรมการ
10 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการ
11 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  กรรมการ
12 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
13 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
14 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
15 .  นายพชร กันทะโย  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 4 มกราคม 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th