KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 076/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ในการทำงานของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตวัตถุประสงค์ : ด้วย หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมกับหน่วยบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้กำหนดจัด โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 23 มกราคม 2562 ทั้งนี้ มีกำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฯ ในวันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ บริเวณลานดอกปีบ อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 มาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  ประธานกรรมการ
4 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
5 .  นายอภิชน สมมิตร  เลขานุการ
6 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  ผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสาร ลงทะเบียน และประเมินผล
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
2 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
3 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
4 .  นางสาววรรณกร ช่างศิลป์  กรรมการ
5 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
6 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
7 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
8 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
9 .  นางสาวปวีณา ทองดี  กรรมการ
10 .  นางสาวกานต์ แสนเสมอ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
3 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
4 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
5 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
6 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
7 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
8 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการ
9 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
10 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี สุวรรณยศ  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
7 .  อาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภา แสนหลวง  กรรมการ
11 .  อาจารย์ กาญจณีย์ สุมัชยา  กรรมการ
12 .  อาจารย์ จันท์พิมพ์ สารากร  กรรมการ
13 .  อาจารย์ ฐิตินันท์ ดวงจินา  กรรมการ
14 .  นางสาวปาริฉัตร เทพวงค์  กรรมการ
15 .  อาจารย์ ศรีสุดา เอี่ยมรักษา  กรรมการ
16 .  อาจารย์ กาญจนา นิมะรังกูล  กรรมการ
17 .  อาจารย์ ศิริรัตน์ สอนเทศ  กรรมการ
18 .  นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
2 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
3 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
4 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
5 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
6 .  นางสาวปวีณา ทองดี  กรรมการ
7 .  นางสาวกานต์ แสนเสมอ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 14 มกราคม 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th