KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 769/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (Team Building and Service Mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ : ตามที่คณะกรรมการที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข และสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (Team Building and Service Mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤษภาคม 2562 นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการเสริมสร้างองค์กร แห่งความสุขและสุขภาวะ (Happy & Healthy Workplace) และพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจิตบริการ (Team Building and Service Mind) ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
คณะกรรมการ
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ที่ปรึกษา
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ์  ประธานกรรมการ
5 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการและเลขานุการ
6 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ
7 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
2 .  อาจารย์ กิรณา เค้าฉลองเคียง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
3 .  นางวราพร เดชพงษ์ กุณาน้อย  กรรมการ
4 .  นางสาวกตัญชลี แสงรัก  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
4 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
5 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
6 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
7 .  นางสาววรรณพร นามคำ  กรรมการ
8 .  นางนงนุช ไชยยศ  กรรมการ
9 .  นางสาวกานต์ แสนเสมอ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
2 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
3 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
4 .  นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี  กรรมการ
5 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
6 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
7 .  นางสาวธัญชนก ศรีเดชะกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
2 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
3 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
4 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
5 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
6 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
1 .  อาจารย์ ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการ
2 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
3 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
4 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
 


สั่ง ณ วันที่ : 13 พฤษภาคม 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th