KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 750/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนวัตกรรมประจำคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ : ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีนโยบายด้านนวัตกรรมองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการใช้นวัตกรรมในการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการทำงานในกลุ่มวิชาการและหน่วยงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพหรือคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ และการแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัด รวมทั้งเป็นการปรับตัวองค์กรให้สอดรับกับโอกาสหรือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ของสภาพแวดล้อมในอนาคต นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการนวัตกรรมประจำคณะพยาบาลศาสตร์” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  ประธานกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  รองประธานกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นงค์คราญ วิเศษกุล  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพร ศุทธากรณ์  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล  กรรมการ
11 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
12 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
13 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
14 .  นางกมลณัฎฐ์ รัตนวรางค์  กรรมการ
15 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
16 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
17 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :หน้าที่รับผิดชอบ
1. สร้างความตระหนักและความร่วมมือกลุ่มวิชา/หน่วยงานในการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรมของคณะฯ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิชา/หน่วยงาน ดำเนินการพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน และการผสมผสานระหว่างงานวิจัย การเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
3. แสวงหาแหล่งทุน และติดตามประเมินผลโครงการนวัติกรรมที่ได้รับทุน
4. จัดนิทรรศการ/ประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมในกระบวนการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 8 พฤษภาคม 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th