KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 663/2562
เรื่อง แต่งตั้งประธาน รองประธาน กรรมการประจำสนามสอบ ผู้ควบคุมห้องสอบ การสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์และสถาบันสมทบ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561วัตถุประสงค์ : ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้ไว้แล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และสอบซ่อม ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงให้แต่งตั้ง “ประธาน รองประธาน กรรมการประจำสนามสอบ ผู้ควบคุมห้องสอบ การสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์และสถาบันสมทบ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561” ประกอบด้วย

รายนาม :
1. ประธาน รองประธาน กรรมการประจำสนามสอบ และผู้ควบคุมห้องสอบ ประจำสนามสอบคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  ประธานประจำสนามสอบ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  รองประธานประจำสนามสอบ
3 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการประจำสนามสอบ
4 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการประจำสนามสอบ
5 .  นางสาววรรณกร ช่างศิลป์  กรรมการประจำสนามสอบ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เกสรา ศรีพิชญาการ  ผู้ควบคุมห้องสอบ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล  ผู้ควบคุมห้องสอบ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  ผู้ควบคุมห้องสอบ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งฟ้า แสงลี  ผู้ควบคุมห้องสอบ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริยาพร ศรีสว่าง  ผู้ควบคุมห้องสอบ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  ผู้ควบคุมห้องสอบ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ชัยวุฒิ  ผู้ควบคุมห้องสอบ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ  ผู้ควบคุมห้องสอบ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  ผู้ควบคุมห้องสอบ
15 .  นางกมลชนก กาวิล  ผู้ควบคุมห้องสอบ
16 .  อาจารย์ กาญจณีย์ สุมัชยา  ผู้ควบคุมห้องสอบ
17 .  อาจารย์ กิรณา เค้าฉลองเคียง  ผู้ควบคุมห้องสอบ
18 .  อาจารย์ จันท์พิมพ์ สารากร  ผู้ควบคุมห้องสอบ
19 .  อาจารย์ จิรานันท์ วงศ์สุวรรณ  ผู้ควบคุมห้องสอบ
20 .  อาจารย์ ณัฐพร ออนตะไคร้  ผู้ควบคุมห้องสอบ
21 .  อาจารย์ นันทรัตน์ มาตยาบุญ  ผู้ควบคุมห้องสอบ
22 .  อาจารย์ นิศาชล รักสกุล  ผู้ควบคุมห้องสอบ
23 .  อาจารย์ วชิระ สุริยะวงค์  ผู้ควบคุมห้องสอบ
24 .  อาจารย์ วรรณิตา สอนกองแดง  ผู้ควบคุมห้องสอบ
25 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์สุดา พิชยเมธาธัญญ์  ผู้ควบคุมห้องสอบ
26 .  อาจารย์ ดร.สมพิศ อำไพ  ผู้ควบคุมห้องสอบ
27 .  อาจารย์ สุวิมล ดรุณรัศมี  ผู้ควบคุมห้องสอบ
28 .  อาจารย์ อภิชาติ กาศโอสถ  ผู้ควบคุมห้องสอบ
29 .  นางสาวกรทิพย์ อินทร์เมือง  ผู้ควบคุมห้องสอบ
30 .  อาจารย์ กาญจนา นิมะรังกูล  ผู้ควบคุมห้องสอบ
31 .  นางสาวนาตยา ยาก๋อง  ผู้ควบคุมห้องสอบ
32 .  อาจารย์ ศรีสุดา เอี่ยมรักษา  ผู้ควบคุมห้องสอบ
33 .  อาจารย์ ศิริรัตน์ สอนเทศ  ผู้ควบคุมห้องสอบ
34 .  นางสาวสิรินาฏ ดีชัยรัมย์  ผู้ควบคุมห้องสอบ
35 .  นางสาวปาริฉัตร เทพวงค์  ผู้ควบคุมห้องสอบ
36 .  นางสาวสุกฤตา สวนแก้ว  ผู้ควบคุมห้องสอบ
37 .  นางพิศมัย ยลภักตร์  ผู้ควบคุมห้องสอบ
38 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  ผู้ควบคุมห้องสอบ
39 .  นางนงนุช ไชยยศ  ผู้ควบคุมห้องสอบ
40 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  ผู้ควบคุมห้องสอบ
41 .  นางอัญญารัตน์ ว่องวิริยะพันธุ์  ผู้ควบคุมห้องสอบ
42 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  ผู้ควบคุมห้องสอบ
43 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  ผู้ควบคุมห้องสอบ
44 .  นางปุณณภา วิริยะ  ผู้ควบคุมห้องสอบ
45 .  นางสาวปวีณา ทองดี  ผู้ควบคุมห้องสอบ
46 .  นางสาวกานต์ แสนเสมอ  ผู้ควบคุมห้องสอบ
 
2. ประธาน รองประธาน กรรมการประจำสนามสอบ และผู้ควบคุมห้องสอบ ประจำสนามสอบวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ จินตะเวช  ประธานประจำสนามสอบ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  รองประธานประจำสนามสอบ
 
3. ประธาน รองประธาน กรรมการประจำสนามสอบ และผู้ควบคุมห้องสอบ ประจำสนามสอบวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  ประธานประจำสนามสอบ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ  รองประธานประจำสนามสอบ
 


สั่ง ณ วันที่ : 24 เมษายน 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th