KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 011/2562
เรื่อง เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำสาขาวิชาการผดุงครรภ์วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1616/2561 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำสาขาวิชาการผดุงครรภ์ โดยมีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2561 เป็นต้นมา นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำสาขาวิชาการผดุงครรภ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 มาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงให้เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำสาขาวิชาการผดุงครรภ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้

เปลี่ยนแปลง
1. จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา กรรมการ

2. จากเดิม อาจารย์ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี ผู้ช่วยเลขานุการ
เป็น อาจารย์ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี เลขานุการ

เพิ่มเติม
1. แต่งตั้ง อาจารย์ ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ เป็น กรรมการ

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี  เลขานุการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  กรรมการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 เป็นต้นไป โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1616/2561 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561

สั่ง ณ วันที่ : 3 มกราคม 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th