KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ มช.
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันโรคไข้เลือดออดในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ :ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันโรคไข้เลือดออดในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และเนื่องจากบางหน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพิ่มเติมเพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ นั้น

เพื่อให้มีการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และบรรจุวัติถุประสงค์ ฉะนั้นขออาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 มาตรา 35 และมาตรา 38 จึง

ก. ขอยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันโรคไข้เลือดออดในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และ
ข. ขอแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันโรคไข้เลือดออดในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้

รายนาม :
1 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
2 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการฯ ชุดนี้ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในคณะ/หน่วยงาน
2. ควบคุมดูแลคณะทำงานป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในคณะ/หน่วยงาน ให้ดำเนินการกังต่อไปนี้
2.1 ตรวจทำลายแหล่งเพาะพัยธุ์ยุงในพื้นที่รับผิดชอบของคณะ/หน่วยงาน
2.2 รายงานข้อมูลค่า CI ของคณะ/หน่วยงาน แก่มหาวิทยาลัย ทุกๆสัปดาห์แรงของเดือนถัดไป
3. ผลักดันให้มีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกแก่นักศึกษาและบุคลากรในคณะ/หน่วยงาน
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ : 30 พฤษภาคม 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th