KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0998/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 3) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562วัตถุประสงค์ :เพื่อให้การดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 3) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อน และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตร 35 และมาตรา 28(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 25561 จึงเห็นสมควรแต่งตั้งประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการสอบสัมภาษณ์ และประสานงานการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

รายนาม :
รายชื่อประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  ประธานอนุกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  รองประธานอนุกรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  อนุกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  อนุกรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  อนุกรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์  อนุกรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์  อนุกรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  อนุกรรมการ
9 .  อาจารย์ ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  อนุกรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ  อนุกรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล  อนุกรรมการ
12 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  อนุกรรมการ
13 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน วุทธานนท์  อนุกรรมการ
14 .  รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ศิระกมล  อนุกรรมการ
 
รายชื่อผู้ประสานงานอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์
1 .  นางสาววรรณกร ช่างศิลป์  อนุกรรมการ
 
รายชื่อเจ้าหน้าที่ช่วยงานสอบสัมภาษณ์
1 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  เจ้าหน้าที่
2 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  เจ้าหน้าที่
3 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  เจ้าหน้าที่
4 .  นางสาวธันยาภรณ์ เหลี่ยวตระกูล  เจ้าหน้าที่
 
รายชื่อเจ้าหน้าที่จัดสถานที่สอบสัมภาษณ์
1 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  เจ้าหน้าที่
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 30 เมษายน 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th