KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562วัตถุประสงค์ :ด้วยเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่ต้องสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป จึงได้บูรณาการร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ องค์ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ตรงกับวันแรม 3 ค่ำ เดือน 9 เหนือ ณ หน่วยประกอบพิธี 10 จุด ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมือง และเป็นประเพณีที่มีคุณค่าในด้านการให้กำลังใจ บำรุงขวัญ สร้างจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี และความสามัคคีระหว่างชนชั้นปกครองและประชาชน จึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ไว้ รวมทั้งยังเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงามของชาวเมืองเชียงใหม่ให้คงอยู่สืบไป

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามจารีตประเพณีและเป็รไปด้วยความเรียบร้อน สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

รายนาม :
คณะกรรมการหน่วยพิธีประตูสวนดอก
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
2 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
 


หน้าที่ :ให้คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น และดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาอื่นใดให้ประสานงานกับผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 4 มิถุนายน 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th