KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คำสั่งมหาวิทยาลัยสยาม ที่ 66/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวารสารพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ :ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารของคณะพยาบาลศาสตร์ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น สำหรับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลด้านสุขภาพ ด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2543

เพื่อให้การดำเนินงานของวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จึงขอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความชุดใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการให้คะแนนตามเกณฑ์การพิจารณาจากศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย และใคร่ขอยกเลิกคำสั่งอนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ 54/2561 และแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวารสารพยาบาลศาสตร์ชุดใหม่ ดังรายนามต่อไปนี้

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.อมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 - 31 มีนาคม 2565

สั่ง ณ วันที่ : 4 มีนาคม 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th