KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ วันคารวะพี่พยาบาลอาวุโส ประจำปี 2562วัตถุประสงค์ :สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ร่วมกับสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดงานวันคารวะพี่พยาบาลอาวุโสเนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นวันเถลิงศกขึ้นปีใหม่ของไทยแต่โบราณ เพื่อแสดงความกคัญญูกตเวทีต่อพี่พยาบาลอาวุโส ขอขมาลาโทษต่อสิ่งที่ได้ปฏิบัติล่วงเกินในปีที่ผ่านมา พร้อมขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวเป็นการส่งเสริมจริยธรรมและความสามัคคี และรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีในวิชาชีพพยาบาลไว้สืบไป โดยกำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 26 เมาายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ อิมพีเรียล บอลรูม ชั้น 2 อาคารโรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้

รายนาม :
กรรมการที่ปรึกษา
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
 
ฝ่ายเหรัญญิก
1 .  อาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล  กรรมการ
 
ฝ่ายต้อนรับและรับส่งพี่พยาบาลอาวุโส
1 .  รองศาสตราจารย์ สุธิศา ล่ามช้าง  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  อาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล  กรรมการ
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  กรรมการ
 


หน้าที่ :หน้าที่ความรับผิดชอบ

ฝ่ายเหรัญญิก
1. รับผิดชอบเบิกจ่ายเงินงบประมาณดำเนินการ
2. สรุปรายรับ-รายจ่าย

ฝ่ายต้อนรับและรับส่งพี่พยาบาลอาวุโส
1. ต้อนรับพี่พยาบาลอาวุโสที่มาร่วมงาน โดยประสานงานกับฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล รวมทั้งประสานงานเกี่ยวกับเรื่องรถรับ-ส่ง และพนักงานขับรถในการจัดรถรับ-ส่งพี่พยาบาลอาวุโส
3. ต้อนรับและมอบพงมะลิแก่พี่พยาบาลอาวุโสและเชิญประจำที่
4. ต้อนรับผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
1. จัดทำป้ายไวนิลนำขบวนและแผ่นพับประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงาน
2. จัดให้มีการประชาสัมพัฯธ์ทางสื่อมวลชนและทาง website
3. ติดต่อพร้อมกับมอบโครงการฯ ให้สื่อมวลชนเพื่อเผยแพร่กิจกรรมรวมทั้งให้การต้อนรับ

ประกาศมา ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562

สั่ง ณ วันที่ : 8 มีนาคม 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th