KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาการพยาบาล ที่ 239/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง Nursing Education Refrom: Nurse as a Change Agent in Future Health Systemวัตถุประสงค์ :อนุสนธิคำสั่งสภาการพยาบาลที่ 120/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาและเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งชาติ วาระ พ.ศ. 2561-2565 เพื่อทำหน้าที่วางนโยบายการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ในประเทศไทย และศึกษาความต้องการกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์ในระบบบริการสุขภาพของประเทศ ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อการขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ ในการนี้ จึงได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง Nursing Education Refrom: Nurse as a Change Agent in Future Health System ขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23(1) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 นายกสภาการพยาบาลจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

รายนาม :
คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง Nursing Education Refrom: Nurse as a Change Agent in Future Health System
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  กรรมการ
 
คณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 2 เรื่อง Curriculum Design for Future Nurses and Health System
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานอนุกรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  อนุกรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :หน้าที่คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง Nursing Education Refrom: Nurse as a Change Agent in Future Health System

1. ออกแบบและดำเนินการจัดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง Nursing Education Refrom: Nurse as a Change Agent in Future Health System
2. จัดทำร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายตามในเรื่องดังกล่าวเสนอต่อสภาการพยาบาล
3. ปรับปรุงและแก้ไขร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาการพยาบาลและเผยแพร่ให้เป็นที่รู้อย่างกว้างขวาง
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาการพยาบาลมอบหมาย

หน้าที่คณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 2 เรื่อง Curriculum Design for Future Nurses and Health System
1. ออกแบบและดำเนินการจัดการประชุมเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเรื่อง Curriculum Design for Future Nurses and Health System
2. จัดทำร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายตามในเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาและเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งชาติ
3. ปรับปรุงและแก้ไขร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์ศึกษาและเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งชาติ และนำเสนอต่อที่ประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภาการพยาบาลมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2561                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th