KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 996/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาวัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1289/2562 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เป็นต้นมา นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงยกเลิกคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1289/2562 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ผศ. ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  ประธานกรรมการ
2 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  รองประธานกรรมการ
3 .  ผศ.ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  รองประธานกรรมการ
4 .  อ.กมลชนก เขตต์วัง  กรรมการ
5 .  นางสาวกรทิพย์ อินทร์เมือง  กรรมการ
6 .  อ.กาญจณีย์ สุมัชยา  กรรมการ
7 .  อ.กาญจนา เตชาวงศ์  กรรมการ
8 .  อ.กิรณา เค้าฉลองเคียง  กรรมการ
9 .  ผศ. ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
10 .  ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง  กรรมการ
11 .  ผศ. ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
12 .  อ.ฐิตินันท์ ดวงจินา  กรรมการ
13 .  ผศ. ดร.นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี  กรรมการ
14 .  นางสาวนาตยา ยาก๋อง  กรรมการ
15 .  อ.นิศาชล รักสกุล  กรรมการ
16 .  อ.ดร.พจนีย์ ขวัญเงิน  กรรมการ
17 .  อ.ดร.รุจาธร อินทรตุล  กรรมการ
18 .  อ.วรรณิตา สอนกองแดง  กรรมการ
19 .  ผศ. ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการ
20 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
21 .  อ.อภิชาติ กาศโอสถ  กรรมการ
22 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการและเลขานุการ
23 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
24 .  นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :หน้าที่รับผิดชอบ
1. วางแผน และดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนานักศึกษาทุกระดับ ทุกชั้นปี
2. ประสานงานกับฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ที่ปรึกษา
3. เป็นที่ปรึกษาของกรรมการชั้นปีนักศึกษา เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ของนักศึกษาโดยส่วนรวม
4. ประสานงานกับนักศึกษาให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะฯ
5. สร้างความสุข ความพึงพอใจ ความอบอุ่นใจ และความคุ้นเคย ตลอดจนสร้างความสามัคคี ภายในกลุ่มนักศึกษา
6. ส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบในหมู่นักศึกษา
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 21 มิถุนายน 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th