KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1027/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” (เพิ่มเติม)วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 477/2562 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2562 เป็นต้นมา ซึ่งจะมีกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 500 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยเข้าใจหลักการ และเกณฑ์การพิจารณาด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ การประเมินความเสี่ยงและคุณประโยชน์ที่อาสาสมัครในโครงการวิจัยจะได้รับกระบวนการขอความยินยอมผู้เข้าร่วมการวิจัย ประเด็นพิจารณาด้านจริยธรรมในการวิจัยแบบต่างๆ การปฏิบัติที่ดีในการทำวิจัย วิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนที่เป็นมาตรฐาน และเพื่อให้นักวิจัยสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลว่าด้วยเรื่อง จริยธรรม การวิจัยเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” (เพิ่มเติม) ประกอบด้วย

รายนาม :
กรรมการฝ่ายอาหาร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
2 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
3 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
4 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
1 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
 


หน้าที่ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 25 มิถุนายน 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th