KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 1947/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 608/2562 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 เป็นต้นมา นั้น

เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตร์ได้มีการมอบหมายให้รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณะพยาบาล-ศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบงานในด้านต่าง ๆ ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1763/2562 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงให้ยกเลิกคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 608/2562 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ประธานกรรมการ
2 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  รองประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
12 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
13 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
15 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
16 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
17 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
18 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
19 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
20 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
21 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
22 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
23 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการและเลขานุการ
24 .  นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
25 .  นางสาวธัญชนก ศรีเดชะกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :หน้าที่รับผิดชอบ
1. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
2. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ
3. กำหนดและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่ผลต่อคุณภาพการศึกษา
4. ติดตาม ตรวจสอบ กำกับ และประเมินผลการดำเนินงานด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
5. สนับสนุนให้มีการนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
6. จัดทำรายงานประเมินตนเองของคณะพยาบาลศาสตร์

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th