KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 1735/2562
เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการศูนย์การพยาบาลเฉพาะทาง ประจำคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 2006/2561 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ประกอบกับคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 640/2562 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์การพยาบาล เฉพาะทาง ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นมา นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา ๗๔ วรรค ๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑ จึงให้เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการศูนย์การพยาบาลเฉพาะทาง ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม

จากเดิม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์ ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล กรรมการ
3. อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์ กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์ กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร.ต.อ.หญิงอมรรัชช์ งามสวย กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์ กรรมการ
9. อาจารย์ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี กรรมการ
10. นายกริช ศรีธีระจิตต์ กรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล กรรมการ
12. นายไพชยันต์ สุโอชมา กรรมการ
13. ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี กรรมการ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช กรรมการและเลขานุการ


เป็น

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล  ประธานกรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์  คณะดำเนินงาน
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  กรรมการ
8 .  อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี  กรรมการ
10 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
11 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
12 .  นายภัทรพล คำหล้า  กรรมการ
13 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.อมรรัชช์ งามสวย  กรรมการและเลขานุการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้มีวาระการดำเนินงานตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 2006/2561 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

สั่ง ณ วันที่ : 16 ตุลาคม 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th