KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1899/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและลูกกุญแจตู้นิรภัยของคณะพยาบาลศาสตร์วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ๑๕๒๘/25๕๘ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและเก็บรักษาเงินงบประมาณแผ่นดินเงินรายได้มหาวิทยาลัย ของคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2558 เป็นต้นมา ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 1564/2554 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2554 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการบริหารการเงิน นั้น

เนื่องจากคณะกรรมการบางรายมีกำหนดเกษียณอายุงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา ประกอบกับคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1763/2562 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เรื่อง มอบหมายให้รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบงานในด้านต่าง ๆ และมอบอำนาจสั่ง และปฏิบัติการแทนคณบดีในงานด้านต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานการเก็บรักษาเงินและลูกกุญแจตู้นิรภัยของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อ ๖ และข้อ ๒๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยชื่อตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งฯ พ.ศ.2554 และข้อ 86 แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 จึงให้ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 1528/2558 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558 และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและลูกกุญแจตู้นิรภัยของ คณะพยาบาลศาสตร์” ประกอบด้วย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์ เป็นกรรมการเก็บรักษาเงินและลูกกุญแจตู้นิรภัยดอกบน

๒. นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร ตำแหน่ง หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ เป็นกรรมการเก็บรักษาเงินและลูกกุญแจตู้นิรภัยดอกล่าง

๓. นางสาวพรธิดา คำมงคล ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี เป็นกรรมการเก็บรักษาเงินและลูกกุญแจดอกในตู้นิรภัย และรหัสเซฟ

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นกรรมการสำรอง คนที่ 1

๕. นางกมลชนก กาวิล ตำแหน่ง เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นกรรมการสำรอง คนที่ 2

รายนาม :
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
2 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
3 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
5 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
 


หน้าที่ : ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ.๒๕๕๑ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความเคร่งครัด และให้คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นผู้ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th