KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1718/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2562วัตถุประสงค์ : ตามที่ คณะกรรมการที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร สมัยที่ 5/2560-2562 ร่วมกับสำนักงานคณะพยาบาลศาสตร์ กำหนดการจัดโครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-14.00 น. (สำหรับบุคลากร) และวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00-16.30 น. (สำหรับอาจารย์) ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการพบปะสนทนากับคณบดี (Meet the Dean) ประจำปีการศึกษา 2562” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  ประธานกรรมการ
3 .  นางกมลชนก กาวิล  รองประธานกรรมการ
4 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  รองประธานกรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการและเลขานุการ
6 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
3 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  กรรมการ
2 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
3 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
4 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
5 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประเมินผล
1 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
2 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสรุปจัดทำรายงาน
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
3 .  อาจารย์ ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการ
4 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
5 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
2 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
3 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการ
4 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
5 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
6 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  กรรมการ
2 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
3 .  นางสาวกานต์ แสนเสมอ  กรรมการ
4 .  นางสาววรรณกร ช่างศิลป์  กรรมการ
5 .  นางสาวมัณทะณี คำโพธิ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  กรรมการ
2 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
 


หน้าที่ :กรรมการฝ่ายเลขานุการ
1. ประสานงานรายละเอียดการจัดโครงการฯ กับกรรมการทุกฝ่าย
2. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ
3. ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ขออนุมัติโครงการฯ และยืมเงินทดรองจ่าย
4. จัดทำแบบประเมินผลโครงการตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ของโครงการ
5. เรียนเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
6. สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ และขออนุมัติเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ

กรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร
1. ดำเนินรายการตามกำหนดการจัดโครงการ
2. ตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยของโพเดียมพิธีกร
3. เตรียมดอกไม้โพเดียมพิธีกรและวิทยากร

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1. ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายของคณะพยาบาลศาสตร์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์ ฯลฯ
2. ประชาสัมพันธ์โครงการและกำหนดการให้แก่ผู้ร่วมโครงการรับทราบ

กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
1. ตรวจสอบการสรุปค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ และการขออนุมัติเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ ของราชการ

กรรมการฝ่ายเอกสารและลงทะเบียน
1. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการลงทะเบียน
2. ติดตามเอกสารประกอบการบรรยายจากวิทยากร
3. จัดทำรายชื่อลงทะเบียนและรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการฯ

กรรมการฝ่ายประเมินผล
1. จัดทำ QR Code แบบประเมินผลโครงการแบบออนไลน์ ตามตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. วิเคราะห์ ประเมินผล และจัดทำเอกสารสรุปผลการประเมินโครงการ
3. จัดทำรายงานผลการดำเนินการจัดโครงการฯ

กรรมการฝ่ายสรุปจัดทำรายงาน 1. บันทึกและสรุปประเด็นการอภิปรายตลอดการประชุม

กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1. จัดเตรียมห้องประชุมและดูแลความเรียบร้อยให้พร้อมสำหรับการจัดโครงการฯ
2. จัดเตรียมเก้าอี้ให้พร้อมสำหรับวิทยากรร่วมโครงการ
3. จัดเตรียมโต๊ะสำหรับลงทะเบียน และโต๊ะสำหรับวาง อาหารและเครื่องดื่ม
4. จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมให้พร้อมใช้งานตามความต้องการของวิทยากร
5. จัดเตรียมกล้องถ่ายรูปและถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดการประชุม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 11 ตุลาคม 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th