KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1605/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่”วัตถุประสงค์ : ด้วย ศูนย์พัฒนาระบบและกลไกการดูแลเด็กและวัยรุ่น (Center of system and mechanism development for children and adolescents care: CdCaC) ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล (Center of Excellence in Nursing) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมตำบล และเจ้าหน้าที่ อสม. ของจังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงราย ในระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2562 เวลา 08.30-06.00 น. ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1 คณะพยาบาล-ศาสตร์ นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” ประกอบด้วย

ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง

กรรมการฝ่ายเลขานุการ
นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ

กรรมการฝ่ายวิชาการ
นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ
นางสาวช่อมาลา มานะ
นางสาวโชติกา จี้อาทิตย์

กรรมการฝ่ายเอกสาร
นางสาวช่อมาลา มานะ
นางสาวโชติกา จี้อาทิตย์
นางสาวสุดารัตน์ โหนคำหล
นางสาววิลาวัลย์ จำปาไหล
นางประไพ อินตา

กรรมการฝ่ายประเมินผล
นางสาวช่อมาลา มานะ
นางสาวโชติกา จี้อาทิตย์
นางสาวสุดารัตน์ โหนคำหล
นางสาววิลาวัลย์ จำปาไหล

กรรมการฝ่ายอาหาร สถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์
นางสาวโชติกา จี้อาทิตย์
นางสาวสุดารัตน์ โหนคำหล
นางสาววิลาวัลย์ จำปาไหล
นางประไพ อินตา

รายนาม :
1 .  รองศาสตรจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  ประธานกรรมการ
2 .  นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ  กรรมการและเลขานุการ
3 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
 


หน้าที่ :ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 20 กันยายน 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th