KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1513/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกตามแนวทางของเกรด (GRADE guideline development)วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1019/2561 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความรู้เชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพ แห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เป็นต้นมา โดยมีกำหนดจัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกตามแนวทางของเกรด (GRADE guideline development) ในระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิวนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดการประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกตามแนวทางของเกรด (GRADE guideline development)” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  ประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเลขานุการ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
3 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
4 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
5 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
6 .  นายเฉลิมพล เชียงหลง  กรรมการ
7 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก ลงทะเบียน และประเมินผล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
3 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
7 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู  กรรมการ
8 .  นางลำจวน โล่ห์เพ็ชร  กรรมการ
9 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
10 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
11 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
12 .  นายเฉลิมพล เชียงหลง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
2 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
3 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่าย IT สถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
2 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู  กรรมการ
3 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
4 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
5 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
6 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกรและพิธีการ
1 .  นางมาริสา คุปตารักษ์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  กรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธมน วุทธานนท์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
7 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
9 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง  กรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร  กรรมการ
11 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู  กรรมการ
12 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหาร
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช ชูโต  กรรมการ
2 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
3 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
4 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
5 .  นายเฉลิมพล เชียงหลง  กรรมการ
 


หน้าที่ :กรรมการฝ่ายเลขานุการ
1. ส่งจดหมายเชิญวิทยากร และประธานในพิธี
2. ติดต่อประสานงานกับกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ
3. จัดเตรียมงบประมาณดำเนินการสำหรับฝ่ายต่าง ๆ
4. ติดต่อประสานงานกับวิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุม
5. จัดทำและขออนุมัติโครงการจัดประชุมภาษาไทย
6. เตรียมเอกสารด้านการเงินเพื่อใช้ในการเบิกจ่าย
7. จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายในการปิดโครงการส่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8. เตรียมโปรแกรมพิธีเปิด-ปิด ในห้องประชุมใหญ่
9. เตรียมป้ายชื่อวิทยากร และป้ายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ
10. ประสานงานห้องพักวิทยากร
11. จัดหากระเป๋างานประชุม สิ่งพิมพ์ ปากกา สมุดโน้ต และจัดเตรียมเอกสารสำหรับบรรจุกระเป๋า
12. จัดเตรียมของที่ระลึกให้วิทยากร และ Tutors
13. เสนอขอและลงข้อมูล CNEU
14. ติดต่อประสานงานเรื่องอาคาร ที่พัก
15. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กรรมการฝ่ายเหรัญญิก ลงทะเบียน และประเมินผล
1. เปิดบัญชีสำหรับลงทะเบียน
2. ตรวจเช็คยอดลงทะเบียน รับและส่งเงินค่าลงทะเบียนให้ฝ่ายการเงินคณะเพื่อนำเข้าบัญชี ธนาคาร จัดทำรายการใช้จ่ายเงิน ตรวจหลักฐานการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ
3. ประสานงานการลงทะเบียน
4. บรรจุเอกสารลงกระเป๋า และจัดวางระบบการมอบกระเป๋าตอนลงทะเบียน
5. ลงทะเบียนหน้างานประชุม
6. ออกใบเสร็จรับเงิน (ฝ่ายการเงินคณะฯ)
7. ประเมินผลการประชุม
8. จัดทำใบ Certificate
9. จัดทำแบบประเมินผล รวบรวมผล และสรุปผลการประเมิน
9. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1. จัดทำแผ่นพับใบปลิว
2. จัดทำป้ายงานประชุมติดตามสถานที่ต่าง ๆ
2. จัดทำ website ลงทะเบียน
3. จัดทำลิงค์และ QR Code เข้าสู่ข้อมูล เอกสารในการประชุม
4. ประชาสัมพันธ์การประชุมในคณะฯ และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และอื่น ๆ
5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กรรมการฝ่าย IT สถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
1. จัดทำป้ายห้องประชุม และป้ายบอกทางห้องประชุม
2. บันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวตลอดการประชุม
3. จัดเตรียมอินเตอร์เน็ต Hi-Speed
4. ประสานงานดูแลการจัดเตรียมสถานที่
- ห้องประชุมใหญ่ เวที (ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการ)
- บริเวณสำหรับฝ่ายพิธีกรและพิธีการ (ประสานงานกับฝ่ายพิธีกรและพิธีการ)
5. จัดเตรียมอุปกรณ์ทางด้านโสตทัศนศึกษา คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Projector Pointer และอื่น ๆ
6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กรรมการฝ่ายพิธีกรและพิธีการ หน้าที่
1. ดำเนินการในพิธี เปิด-ปิด ในห้องประชุม
2. จัดการ และลำดับการมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรและ Tutor
3. ดูแลการดำเนินงานในห้องประชุมใหญ่ เช่น การเปลี่ยนป้ายชื่อ เครื่องดื่มวิทยากร
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1. ต้อนรับและดูแลความสะดวกประธานเปิดงาน แขกสำคัญ วิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุม
2. วางแผนจัดเตรียมพาหนะ รับ-ส่งวิทยากร

กรรมการฝ่ายอาหาร
1. ดูแลเรื่องอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
2. ดูแลบริการอาหารกลางวัน อาหารว่าง แก่ประธานเปิดงาน แขกสำคัญ วิทยากร
3. ดูแลสถานที่รับประทานอาหาร และอาหารว่าง
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 12 กันยายน 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th