KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(ไม่มีวาระ) 1458/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการกตเวทิตาจิต แด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562 “ถึงแม้จะห่างไกล แต่ใจเรานั้นใกล้กัน”



วัตถุประสงค์ : ด้วย คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ มีกำหนดจัดโครงการมุทิตาจิต “ถึงแม้จะห่างไกล แต่ใจเรานั้นใกล้กัน” ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 ณ ข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2 และห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงคุณูปการ เชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดี และแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/ อายุงาน ที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่คณะพยาบาลศาสตร์ และพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ครบเกษียณฯ อาจารย์/บุคลากรอาวุโส อาจารย์และบุคลากรในคณะฯ รวมทั้งศิษย์เก่า อีกทั้งเพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่ ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ในการดำเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ/อายุงาน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2562 “ถึงแม้จะห่างไกล แต่ใจเรานั้นใกล้กัน” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  อาจารย์ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์  ประธานกรรมการ
3 .  ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น  รองประธานกรรมการ
 
กรรมการฝ่ายเลขานุการ
1 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการและเลขานุการ
2 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา จันทโสภีพันธ์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สุคำวัง  กรรมการ
7 .  ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
9 .  อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข  กรรมการ
10 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
11 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์  กรรมการ
12 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
13 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
14 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
15 .  นางเบญจพร จุฑาโรจน์  กรรมการ
16 .  นางนิภา กาฬปักษิณ  กรรมการ
17 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
18 .  นางสาวพลอยไพลิน เจือจาน  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีการ
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศุภวิทิตพัฒนา  กรรมการ
3 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา  กรรมการ
4 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
5 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
6 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
7 .  นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายพิธีกร
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
2 .  นางรัชชดา จงภักดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประพันธ์คำกลอน
1 .  รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี  กรรมการ
2 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดทำบอร์ด และจัดทำสูจิบัตร
1 .  นายสุพจน์ เชี่ยวชาญ  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายประสิทธิ์ เมืองมูล  กรรมการ
4 .  นายประยูร หล้ามูล  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายจัดทำวิดิทัศน์
1 .  อาจารย์ ดร.จิตตวดี เหรียญทอง  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีรัตน์  กรรมการ
3 .  อาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มีชำนาญ  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุช กิตสัมบันท์  กรรมการ
6 .  นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์  กรรมการ
7 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
8 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
9 .  นางสาวชลลดา กองสุข  กรรมการ
10 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
11 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
12 .  นางสาวสายทอง คำป้อ  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายการแสดง
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญพนมพร ธรรมไทย  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  กรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย  กรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ  กรรมการ
5 .  รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราภรณ์ ภทรสกุล  กรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู อนุสาสนนันท์  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  กรรมการ
8 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ  กรรมการ
9 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
10 .  นางชัชฎาภรณ์ วิรุฬห์วิริยางกูร  กรรมการ
11 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
12 .  นางนภัทร์ธมณฑ์ งามวิไลรัฐ  กรรมการ
13 .  รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช  กรรมการ
14 .  นางสาวนุชนาท สุพรรณอุดม  กรรมการ
15 .  นางปุณณภา วิริยะ  กรรมการ
16 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการ
17 .  นางสาวกตัญชลี แสงรัก  กรรมการ
18 .  นางสุภารัตน์ เสมอใจ  กรรมการ
19 .  นายอภิชน สมมิตร  กรรมการ
20 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
21 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
22 .  นายเฉลิมพล เชียงหลง  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
2 .  นางสาวพรธิดา คำมงคล  กรรมการ
3 .  นางสาวชุติญาภัค วิเศษศรี  กรรมการ
4 .  นางสาวปรีชญากรณ์ ไชยาโส  กรรมการ
5 .  นางสาวธัญชนก ศรีเดชะกุล  กรรมการ
6 .  นางสาวธัญพร ก้อยชูสกุล  กรรมการ
7 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการ
8 .  นางสาวณัฐสุดา เลิศภิญโญวงศ์  กรรมการ
9 .  นางโชษิตานันท์ รสาวิรุณนาครังษี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายลงทะเบียนของที่ระลึก และการมอบของที่ระลึก
1 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา รัตนกัลยา  กรรมการ
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลลิดา นพคุณ  กรรมการ
3 .  นางประกายมาศ เจริญอนุสรณ์  กรรมการ
4 .  นางวินีรัตน์ สมโน  กรรมการ
5 .  นางสาววรรณกร ช่างศิลป์  กรรมการ
6 .  นางสาวมัณทะณี คำโพธิ์  กรรมการ
7 .  นางสาววรรณพร นามคำ  กรรมการ
8 .  นางประไพ อินตา  กรรมการ
9 .  นางรัชนี ทีปกากร  กรรมการ
10 .  นางสาววัชรี นาคะป่า  กรรมการ
11 .  นางสาวกานต์ แสนเสมอ  กรรมการ
12 .  นางสาวปวีณา ทองดี  กรรมการ
13 .  นางสาวชลลดา กองสุข  กรรมการ
14 .  นางสาววารุณี วงค์ประเสริฐ  กรรมการ
15 .  นางวรากร กันทะโย  กรรมการ
16 .  นางสาวธัญชนก ศรีเดชะกุล  กรรมการ
17 .  นางกนกนาฎ เรืองดาว  กรรมการ
18 .  นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
1 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
2 .  ว่าที่ร้อยตรีปริญญา คลี่สกุล  กรรมการ
3 .  นายสมาน เสาร์แก้ว  กรรมการ
4 .  นายไพชยันต์ สุโอชมา  กรรมการ
5 .  นายอานนท์ จินดาธรรม  กรรมการ
6 .  ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1 .  นางสาวศรัญญา ชัยแสง  กรรมการ
2 .  นางอนุสรา เลิศชนะธาดากุล  กรรมการ
3 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
4 .  นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี  กรรมการ
5 .  นางอัมพิกา สุวรรณบุตร  กรรมการ
6 .  นางสาวพัชรี อยู่แย้ม  กรรมการ
7 .  นางดรุณี กุณฑลบุตร  กรรมการ
8 .  นางนงคราญ สิทธิกรสกุล  กรรมการ
9 .  นางปราณี จิตตาดู  กรรมการ
10 .  นางสาวศุภลักษณ์ พวงมาลัย  กรรมการ
11 .  นางสาวนิภาพร แต้มมาก  กรรมการ
 
กรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1 .  นายจักรภพ ธาตุสุวรรณ  กรรมการ
2 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
3 .  นายสุพล มูลวิไชย  กรรมการ
4 .  นายปรีชา ท้าวอาษา  กรรมการ
5 .  นายเจริญพร คำป๊อก  กรรมการ
6 .  นายจรัล ใจงาม  กรรมการ
7 .  นายคณิน สุพรศิลป์  กรรมการ
8 .  นายวิฑูรย์ ศรีวิลัย  กรรมการ
9 .  นายมนัส สิทธิเสนา  กรรมการ
10 .  นายไพทูลย์ จันที  กรรมการ
11 .  นายสุรศักดิ์ ระฤทธิ์  กรรมการ
12 .  นายประพัฒน์ จันต๊ะวงค์  กรรมการ
13 .  นายนิรันดร์ เสาวมาลย์  กรรมการ
14 .  นายพชร กันทะโย  กรรมการ
15 .  นายนิติพัฒน์ จันทร์ตาไชย  กรรมการ
 


หน้าที่ :กรรมการฝ่ายเลขานุการ
1. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ ขออนุมัติโครงการฯ ยืมเงินทดรองจ่ายและ สรุปค่าใช้จ่าย
2. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ
3. จัดทำบันทึกเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร อาจารย์และบุคลากรอาวุโส และแขก ผู้มีเกียรติ
4. จัดทำคำกล่าวเปิด และคำกล่าวแสดงความกตเวทิตาจิต
5. จัดเตรียมดอกไม้ตกแต่งเวที บริเวณหน้าห้องประชุม และบริเวณข่วงม่วนใจ๋ ชั้น 1 อาคาร 2
6. ประสานงานรายละเอียดการจัดโครงการฯ กับคณะกรรมการทุกฝ่าย
7. ติดต่อประสานงานการตอบรับเข้าร่วมงานฯ ของอาจารย์และบุคลากรอาวุโสและแขกผู้มีเกียรติ
8. จัดเตรียมของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ (ขันเงินพร้อมสลักชื่อ)

กรรมการฝ่ายต้อนรับ
1. ต้อนรับและดูแลอาจารย์อาวุโสและแขกผู้มีเกียรติ ตั้งแต่ลงจากรถและพานั่งที่ รวมถึงการดูแลด้านการรับประทานอาหารว่างและอาหารกลางวันและส่งกลับ
2. จัดหาวีลแชร์สำหรับอาจารย์และบุคลากรอาวุโส จำนวน 2 ตัว

กรรมการฝ่ายพิธีการ
1. ดำเนินรายการตามกำหนดการให้เรียบร้อยตามความเหมาะสม
2. ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อจัดเตรียมช่อดอกไม้กลัดเสื้อสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ/อายุงาน ณ บริเวณข่วงม่วนใจ๋ อาคาร 2
3. เรียนเชิญอาจารย์อาวุโส จำนวน 1 ท่าน ได้กล่าวแสดงความกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณฯ
4. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายพิธีกร ฝ่ายลงทะเบียนของที่ระลึก และฝ่ายเลขานุการ

กรรมการฝ่ายพิธีกร
1. ดำเนินรายการตามกำหนดการให้เรียบร้อยตามความเหมาะสม
2. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการฝ่ายประพันธ์คำกลอน
1. ดำเนินการประพันธ์คำกลอน และตรวจทานคำกลอน ความสละสลวย ถูกต้อง
2. ประสานงานฝ่ายพิธีกร เพื่อกำหนดเวลา และช่วงของการกล่าวกลอนสดุดี

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดทำบอร์ด และจัดทำสูจิบัตร
1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
2. จัดทำไวนิลเวที ณ บริเวณข่วงม่วนใจ๋ และบริเวณหน้าประชุม ชั้น 5 อาคาร 4
3. ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อจัดทำหนังสือเพื่อขอประวัติย่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ปัจจุบันของผู้เกษียณ
4. จัดทำสูจิบัตร

กรรมการฝ่ายจัดทำวิดิทัศน์
1. ประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ และกรรมการที่เป็นผู้แทนกลุ่มวิชาฯ ช่วยนำรูปภาพจัดวางใน PowerPoint พร้อมตกแต่งใส่ข้อความตามแต่จะเห็นสมควร ท่านละไม่เกิน 10 สไลด์ หรือ Scan เป็นรูปภาพ (Jpg) ท่านละไม่เกิน 10 ภาพ (หากเป็นไปได้ขอภาพทุกช่วงวัยแรกจนถึงเกษียณอายุฯ) เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในการจัดทำวิดีทัศน์ Presentation ต่อไป และส่งข้อมูลที่ คุณสมาน เสาร์แก้ว ภายในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562
2. จัดทำเป็นซีดี ความยาวประมาณ 15 นาที จำนวน 10 แผ่น สำหรับมอบให้แก่อาจารย์ และบุคลากรที่เกษียณอายุฯ จำนวนคนละ 1 ชุด และเก็บไว้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ชุด

กรรมการฝ่ายการแสดง
1. จัดเตรียมการแสดงอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา กลุ่มละ 1 ชุด
2. ประสานงานกับฝ่ายโสตฯ ด้านการจัดเตรียมเครื่องเสียง เตรียมเพลงประกอบ

กรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล
1. รับลงทะเบียนโดยการสแกนบัตร ณ บริเวณข่วงม่วนใจ๋ อาคาร 2
2. รับลงทะเบียนผู้ร่วมงานจากหน่วยงานภายนอก และอาจารย์และบุคลากรอาวุโสที่มาร่วมงาน
3. ประสานงานกับฝ่ายอาหารฯ เพื่อจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมงาน ที่มาลงทะเบียน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4
4. จัดเตรียมการประเมินผลแบบออนไลน์ และสรุปการประเมินผลโครงการฯ

กรรมการฝ่ายลงทะเบียนของที่ระลึก และการมอบของที่ระลึก
1. รับลงทะเบียนของขวัญจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
2. ประสานงานกับฝ่ายพิธีการและพิธีกรเพื่อจัดลำดับการมอบของขวัญให้ผู้เกษียณฯ
3. จัดเตรียมติดป้ายชื่อผู้เกษียณฯ ตามลำดับเพื่อสะดวกในการจัดเรียงของขวัญ และรวบรวมของขวัญ จัดส่งให้ผู้เกษียณ
1. จัดเตรียมป้ายงานในห้องประชุมและตราสัญลักษณ์คณะฯ
2. ถ่ายภาพกิจกรรม และบันทึกวิดีทัศน์ภายในงาน
3. ตรวจเช็คเครื่องเสียง เตรียมความพร้อมระบบโสตทัศนูปกรณ์ และเตรียมไมโครโฟนให้พร้อมใช้
4. ประสานงานกับฝ่ายพิธีการ พิธีกร และฝ่ายการแสดง เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดการ

กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1. จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ
2. ประสานงานกับฝ่ายต้อนรับ ในการเชิญอาจารย์อาวุโส แขกผู้มีเกียรติ และผู้บริหาร รับประทานอาหาร (โต๊ะ VIP จำนวน 5 โต๊ะ)
3. กำกับดูแลการจัดอาหารบนโต๊ะสำหรับอาจารย์อาวุโส แขกผู้มีเกียรติ และผู้บริหาร
4. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่ เพื่อเตรียมการวางโต๊ะและเก้าอี้ และที่วางอาหารกลางวัน

กรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ
1. ประสานงานกับฝ่ายลงทะเบียนและประเมินผล เพื่อจัดเตรียมโต๊ะลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมงาน ณ บริเวณข่วงม่วนใจ๋ ชั้น ๑ อาคาร 2 และบริเวณหน้าห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4
2. ประสานงานกับฝ่ายลงทะเบียนของที่ระลึก เพื่อจัดเตรียมโต๊ะลงทะเบียนมอบของที่ระลึก และโต๊ะวางของที่ระลึก ประมาณ 10 โต๊ะ (ผู้เกษียณ 8 คน) บริเวณหน้าห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 รวมทั้งจัดเตรียมกล่องใส่ของที่ระลึก
3. ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศและระบบไฟฟ้าในห้องประชุมฯ ให้พร้อมใช้
4. จัดเตรียมพัดลมไอน้ำ บริเวณข่วงม่วนใจ๋ ชั้น ๑ อาคาร 2 และบริเวณหน้าห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4
5. ประสานงานกับฝ่ายอาหารในการจัดสถานที่ จัดวางโต๊ะและเก้าอี้ และที่วางอาหารกลางวัน
6. ประสานงานกับฝ่ายเลขาฯ เพื่อจัดเตรียมยานพาหนะรับ-ส่ง อาจารย์อาวุโสที่มาร่วมงาน
7. ประสานงานกับฝ่ายลงทะเบียนของขวัญ เพื่อจัดเตรียมยานพาหนะรับ-ส่งของที่ระลึก ของผู้เกษียณจากห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 4 ไปยังอาคาร ๑
8. ประสานงานกับฝ่ายเลขาฯ เพื่อจัดเตรียมที่จอดรถสำหรับอาจารย์และบุคลากรอาวุโส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 5 กันยายน 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th