KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 1900/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสวัสดิการร้านค้าและร้านบริการวัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 788/2561 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสวัสดิการร้านค้าและร้านบริการ โดยให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา นั้น

เนื่องจากประธานกรรมการฯ มีกำหนดเกษียณอายุงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา ประกอบกับคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1763/2562 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ได้มอบหมายให้รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบงานในด้านต่าง ๆ และมอบอำนาจสั่ง และปฏิบัติการแทนคณบดีในงานด้านต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานการจัดสวัสดิการร้านค้าและร้านบริการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงให้ยกเลิกคำสั่งคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 788/2561 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการจัดสวัสดิการร้านค้าและร้านบริการ” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ประธานกรรมการ
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย โยธาใหญ่  รองประธานกรรมการ
4 .  รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์  กรรมการ
5 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
6 .  รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.อมรรัชช์ งามสวย  กรรมการ
8 .  นางกมลชนก กาวิล  กรรมการ
9 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  กรรมการ
10 .  นายอดุลย์ สีคำดี  กรรมการ
11 .  นางสาวกานต์สินี จันทร์อินทร์  กรรมการและเลขานุการ
12 .  นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์มะณี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ : 1. วางแผนและกำหนดแนวทางการต่อสัญญาร้านประกอบการจำหน่ายอาหาร ให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาหารปลอดภัย
2. กำกับดูแลผู้เช่าร้าน ในส่วนพื้นที่ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การนำที่ดินและพื้นที่ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างไปให้หน่วยงานองค์กรหรือบุคคลภายนอกใช้ประโยชน์ ตามประกาศ วันที่ 19 เมษายน 2554 โดยเคร่งครัด
3. พิจารณาการเสนอขอ และ/หรือ ยกเลิกสัญญาเช่าสถานที่ในส่วนพื้นที่ของคณะพยาบาลศาสตร์ ของผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าและบริการตามความเหมาะสม โดยสอดคล้องกับนโยบายของคณะพยาบาล-ศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร ตามข้อกำหนดสุขาภิบาลร้านอาหาร 15 ข้อ และสนับสนุนพัฒนาการบริการของร้านอาหารและร้านบริการ ในส่วนของพื้นที่คณะพยาบาลศาสตร์
5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาหารปลอดภัยในการตรวจร้านอาหารในโรงอาหารของคณะฯ ตามข้อกำหนดสุขาภิบาลร้านอาหาร 15 ข้อ ตรวจทางชีวภาพ และตรวจสารเคมีตกค้างในอาหาร เพื่อเป็นการเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหาร
6. ติดตาม กำกับดูแล และประเมินผลการให้บริการของผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าและบริการ ในส่วนพื้นที่ของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยสอดคล้องกับข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th