KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
กรรมการภายใน มช.
กรรมการภายนอก มช.
อาจารย์สถานภาพทำงาน
ลาศึกษาต่อ
รางวัลและการยอมรับ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะ
   อบรม/ประชุม
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ - อาจารย
การสัมมนาภายในประเทศ - บุคลากร
   ประชุมวิชาการ/เสนอผลงาน
ต่างประเทศ - อาจารย์
ในประเทศ - อาจารย์
ต่างประเทศ - บุคลากร
ในประเทศ - บุคลากร

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญตามกลุ่มข้อมูล

   ข้อมูลประกอบ KQI/KPIs
อาจารย์ประจำทุกระดับ
สัดส่วนวุฒิอาจารย์
สัดส่วนตำแหน่ง


  บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการภายในคณะพยาบาลศาสตร์(มีวาระ) 1897/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ สมัยที่ 6/2562-2564วัตถุประสงค์ : ตามคำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1748/2562 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ สมัยที่ สมัยที่ 6/2562-2564 และตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เรื่อง ที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2560 ตามข้อ 9.1 “คณบดีเป็นผู้เรียกประชุมครั้งแรก เพื่อเลือกตั้งประธาน และรองประธานที่ประชุมฯ ภายใน 15 วัน นับแต่มีประกาศแต่งตั้งวาระสมาชิกใหม่” โดยได้ดำเนินการประชุมสมาชิกฯ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อเลือกตั้งประธานและรองประธาน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของสมาชิกที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 74 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น “คณะกรรมการที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ สมัยที่ 6/2562-2564” ประกอบด้วย

รายนาม :
1 .  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ที่ปรึกษา
2 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล  ที่ปรึกษา
3 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี  ประธานกรรมการ
4 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์  รองประธานกรรมการ
5 .  นางสมพิศ สุพรศิลป์  รองประธานกรรมการ
6 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.อ.หญิง ดร.ฐิติมา สุขเลิศตระกูล  กรรมการ
7 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิท อินทอง  กรรมการ
8 .  รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี ตันตรานนท์  กรรมการ
9 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารีวรรณ ไชยบุญเรือง  กรรมการ
10 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์  กรรมการ
11 .  นายกริช ศรีธีระจิตต์  กรรมการ
12 .  นางนพวรรณ รัตนดำรงอักษร  กรรมการ
13 .  นางสาวพิมพ์ปวีน์ เชื้อพูล  กรรมการ
14 .  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์  กรรมการและเลขานุการ
15 .  นางสาวชนิดา ต้นพิพัฒน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 


หน้าที่ :1. จัดประชุมที่ประชุมอาจารย์และบุคลากรให้เป็นไปตามประกาศฯ
2. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องตามพันธกิจต่าง ๆ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ต่อการบริหารงานของคณะฯ แก่คณบดี และคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ อันจะเป็นประโยชน์และนำสู่ประสิทธิภาพการบริหารองค์กรแบบธรรมาภิบาล
3. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และผดุงเกียรติ/สิทธิ ของอาจารย์และบุคลากร
4. วิเคราะห์ รวบรวม ข้อมูลประเด็นปัญหาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตลอดจนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ โดยการรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากอาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ
5. นำเสนอประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับตามข้อ 4 เพื่อเสนอต่อคณบดี และ/หรือ คณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ
6. เสริมสร้างและส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความสุข ความผูกพันอันดีในหมู่อาจารย์และบุคลากร ตลอดจนร่วมพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร ตามโครงการประจำปี หรือในโอกาสอันสมควร
7. ประสานการบริการ เผยแพร่ข่าวสาร และกำกับติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ และ/หรือ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ ๆ และรายงานตลอดจน ร่วมประสานสร้างความเข้าใจให้อาจารย์และบุคลากรทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้มีวาระการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562                    

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th